СТАТУТ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ОСВІТИ І НАУКИ

УКРАЇНИ

 

м. Київ

2016

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції України

02.03.2000

Свідоцтво № 1344

ЗАТВЕРДЖЕНО

IV(позачерговим) зїздом Профспілки

працівників освіти і науки України 11.01.2000

ВЗЯТО ДО ВІДОМА

Міністерством юстиції України

із змінами та доповненнями

14.04.2006

ЗАТВЕРДЖЕНО

Із змінами та доповненнями

VI з’їздом Профспілки працівників освіти і науки України 23.11.2005

 

ВЗЯТО ДО ВІДОМА

Міністерством юстиції України

із змінами та доповненнями

Наказ від 08.05.2008 № 755/5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Із змінами та доповненнями VI пленумом

Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України 15.02.2008

 

ЗМІНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції України

Наказ від 10.02.2011 № 467/5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Із змінами та доповненнями VII з’їздом Профспілки працівників освіти і науки України 17.11. 2010

 

ВЗЯТО ДО ВІДОМА

Державною реєстраційною службою України

Наказ від 18.03.2015 № 193

ЗАТВЕРДЖЕНО

Із змінами та доповненнями VIII пленумом

Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України  13.11.2014

 

ЗМІНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції України

Рішення від 11.07.2016 № 187/19-4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Із змінами та доповненнями (в новій редакції)   I пленумом Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України  27.01.2016

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Із змінами (в новій редакції) ІІ пленумом

Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України  23.11.2016

 

Голова                                            Г.Ф.Труханов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ОСВІТИ І НАУКИ

УКРАЇНИ

 

 

м. Київ

2016

 

СТАТУТ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

І НАУКИ УКРАЇНИ

 

І. Загальні положення

 

1. Профспілка працівників освіти і науки України (далі в тексті Статуту – Профспілка) – всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну належність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які, працюють, як правило, в установах і закладах, органах управління, підприємствах, організаціях галузі освіти; осіб, які навчаються у вищих або професійно-технічних навчальних закладах освіти (студентів, учнів, аспірантів, докторантів та ін.), незалежно від форм власності та видів господарювання; фізичних осіб, які займаються  індивідуальною педагогічною діяльністю; осіб, які звільнилися з посад в установах і закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють та які визнають цей Статут і сплачують членські внески.

 

2. Профспілка діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі цього Статуту.

 

3. Профспілка будує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства, договорів та угод.

 

4. Профспілка, її організаційні ланки взаємодіють та співпрацюють з іншими профспілками та їх об’єднаннями, що діють в Україні, можуть входити на добровільних засадах до асоціацій, федерацій, конфедерацій, інших об’єднань профспілок України та вільно виходити з них згідно з їх Статутами (Положеннями).

Профспілка співпрацює з профспілками інших країн, може входити до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників, брати участь в їх діяльності.

 

ІІ. Мета і завдання, принципи діяльності Профспілки

 

5. Метою діяльності Профспілки є здійснення  представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

 

6. З метою реалізації своїх статутних та програмних завдань Профспілка в установленому законодавством порядку:

6.1. Може брати участь у виборчому процесі відповідно до чинного законодавства, взаємодіяти з депутатськими комісіями і групами, співпрацювати з політичними партіями, виборчими блоками під час виборчої кампанії, пропонувати для включення в їх виборчі списки авторитетних членів профспілкових організацій відповідного рівня, надавати допомогу членам Профспілки, які самовисуваються кандидатами в депутати місцевих Рад та на посади їх голів.

6.2. Захищає право членів Профспілки на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення.

Має право  вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери, брати участь у розгляді органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян своїх пропозицій.

6.3. Як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням. Направляє до органів державної влади і управління вимоги і пропозиції щодо внесення змін або відміни законів і нормативних актів, які обмежують права та інтереси членів Профспілки, прийняття нових.

6.4. Веде переговори, укладає  колективні договори і угоди, контролює їх виконання роботодавцями та їх об’єднаннями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

6.5. Здійснює контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, надає членам Профспілки необхідну безкоштовну юридичну допомогу.

6.6. Представляє права та інтереси  членів Профспілки за їх дорученням при вирішенні індивідуальних трудових спорів.

Представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в роботі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).

Має право представляти інтереси членів Профспілки в частині реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ.

6.7. Для захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, всіх членів Профспілки має право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій відповідно до діючого законодавства.

6.8. Вносить пропозиції щодо визначення головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівників установ, організацій і закладів освіти, стипендій учнів, студентів, аспірантів, докторантів та інших, політики ціноутворення; розробки соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують їх гідне життя та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством.

6.9. Сприяє організації  та проводитькультурно-освітню роботу серед членів Профспілки.

Бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами Профспілки та членами їх сімей надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури.

6.10. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці та навчання, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників і осіб, що навчаються, спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю та здоров’ю працівників вимагає від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях та майстернях, цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві, в установі, організації галузі на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників і осіб, що навчаються.

У разі необхідності проводить незалежну експертизу умов праці та навчання, об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на  відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та дає свої висновки про них.

Для здійснення цих функцій може створювати службу правової допомоги, правову, технічну інспекції праці, комісії, затверджувати положення про них.

Уповноважені представники Профспілки мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та самоврядування  подання, які є обов’язковими для розгляду роботодавцями, та одержувати від них аргументовані відповіді.

 

6.11. Інформує членів Профспілки про свою діяльність та її результати.

Для висвітлення своєї діяльності активно використовує засоби масової інформації, має право бути засновником засобів масової інформації та здійснює видавничу діяльність відповідно до чинного законодавства.

6.12. Має право одержувати безоплатно від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань інформацію з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, інформацію про  результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій, статистичні дані від Державного комітету статистики України з питань праці та соціально-економічних питань, виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.

6.13. З метою реалізації статутних завдань може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

6.14. Налагоджує та підтримує зв’язки з іншими профспілками та профспілковими об’єднаннями і організаціями України, зарубіжних країн, укладає з ними договори (угоди).

6.15. Здійснює соціальний і правовий захист профспілкових працівників, профспілкового активу. Організовує навчання і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і профактиву.

Для вирішення статутних завдань, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів має право за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, правові, соціологічні центри  та центри незалежних експертиз.

6.16. Бере участь у розробленні державної політики зайнятості населення, проводить спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, пропонує заходи щодо спільного захисту членів Профспілки, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій галузі, має право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників. Здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість.

6.17. Представляє права та інтереси працівників освіти у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у випадках приватизації об’єктів державної та комунальної власності, направляє своїх представників для участі в роботі комісій з приватизації.

6.18. Організовує та здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів Профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги.

Через своїх представників бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров’я.

6.19. Організовує оздоровлення та відпочинок членів Профспілки та членів їх сімей. Бере участь у розвитку фізичної культури, спорту, туризму, міжнародної, науково-інноваційної діяльності, громадського харчування, сприяє працевлаштуванню студентів шляхом створення клубів, центрів, гуртків тощо.

6.20. Бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних  організацій, може проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу не заборонену чинним законодавством діяльність у цій сфері.

6.21. Здійснює за рішеннями виборних органів Профспілки, її організаційних ланок, прийнятими в установленому порядку, виплати чи відшкодування на користь члена Профспілки.

 

7. Профспілка організовує свою діяльність, виходячи з демократичних принципів:

7.1. Добровільності вступу до Профспілки і виходу з неї.

7.2. Виборності всіх профспілкових органів знизу до верху.

7.3. Рівності прав членів Профспілки.

7.4. Забезпечення представництва основних професійних груп галузі у виборних профспілкових органах.

7.5. Розмежування повноважень, визначення компетенції всіх профспілкових органів та самостійності виборних органів у вирішенні питань, що відносяться до їх повноважень.

7.6. Свободи дискусії, поваги до думки меншості  на стадії обговорення питань та обов’язковості виконання прийнятих рішень.

7.7. Звітності всіх виборних органів перед профспілковими організаціями, що їх обрали, підпорядкованості нижчих за ступенем профспілкових органів вищим.

7.8. Колегіальності в роботі організації та виборних органів і особистої відповідальності за виконання прийнятих рішень і профспілкових доручень.

7.9. Єдності профспілкового руху, солідарності всіх членів Профспілки, всіх її структур в реалізації статутних завдань.

7.10. Взаємної відповідальності профспілкових органів всіх рівнів.

7.11. Нормованого відрахування членських внесків.

 

ІІІ. Члени професійної спілки, їх права та обов’язки

 

8. Членом Профспілки може бути громадянин України, який визнає цей Статут, сплачує членські внески, як правило, працює або навчається в установі, організації, закладі освіти і науки незалежно від форм власності і видів господарювання або працював у них до виходу на пенсію і не є членом іншої профспілки.

Членами Профспілки можуть бути іноземні громадяни, які проживають на території України на законних підставах та працюють або навчаються в сфері освіти.

 

9. Вступ у Профспілку і вихід із неї здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви, поданої до  первинної профспілкової організації  і розглянутої на засіданні відповідного профоргану.

 

10. Члени Профспілки перебувають на обліку у профспілковій організації за місцем роботи або навчання. Їм видається профспілковий квиток єдиного зразка, який зберігається у них. За членами Профспілки, які перейшли на роботу з установ, організацій або підприємств, працівники яких об’єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства.

 

11. Профспілковий стаж і право перебувати на обліку в профспілковій організації за місцем попередньої роботи або проживання зберігається:

11.1. За особами, які  знаходяться у відпустці для догляду за дитиною.

11.2. За військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі.

11.3. За працівниками, які тимчасово зайняті на сезонних роботах, за умови їх повернення на роботу в установи і заклади галузі.

11.4. За пенсіонерами, які припинили роботу в установах, закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію.

11.5. За безробітними і тимчасово непрацюючими з поважних причин.

11.6. За студентами, аспірантами, які знаходяться в академічній відпустці та поновлюються.

11.7. За студентами-бакалаврами, які вступають для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,  магістра; спеціалістами, магістрами, які вступають до аспірантури.

 

12. Стаж профспілкового членства обчислюється з часу ухвалення рішення  відповідного виборного профспілкового органу про прийняття до Профспілки на підставі поданої заяви.

 

13. Члени Профспілки мають право:

1) На здійснення представництва та захист Профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судових органах.

2) На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин.

3) На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них  аргументованих відповідей.

4) На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить Профспілка.

5) На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів Профспілки.

6) На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто.

7) Обирати і бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів, за винятком обмежень, встановлених чинним законодавством, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» і цим Статутом.

8) На отримання за рішенням виборних профспілкових органів матеріальної (цільової та нецільової благодійної) допомоги, в тому числі на оздоровлення, премій, грошових заохочень, виплат з нагоди професійних, державних свят чи днів народження та інших профспілкових виплат не заборонених законодавством, пільгових путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок, відшкодування коштів на придбання ліків, оплату юридичних послуг, користування разом з членами сім’ї культурно-спортивними та оздоровчими закладами тощо.

9) На сприяння в перекваліфікації і працевлаштуванні при безробітті.

10) На участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.

 

14. Члени Профспілки за активну участь у діяльності Профспілки  рішенням виборних органів Профспілки можуть бути нагороджені профспілковими відзнаками, заохочуватись морально та матеріально.

Виборні органи Профспілки можуть ініціювати представлення своїх членів до державних, відомчих та інших нагород.

 

15. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів Профспілки будь-якого рівня.

 

16. Члени виборних профспілкових органів, їх керівники, які не звільнені від основної роботи, можуть одержувати за роботу в Профспілці винагороду, розмір якої визначається згідно з нормативними документами Профспілки в межах коштів, передбачених на оплату праці профспілкових працівників.

Члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії, передбачені законодавством та нормативними документами галузевої Профспілки і об’єднань профспілок.

 

17. Члени Профспілки зобов’язані:

1) Визнавати і виконувати Статут Профспілки.

2) Регулярно сплачувати членські внески.

3) Брати участь у діяльності первинної профспілкової організації, у якій вони перебувають на обліку.

4) Виконувати рішення профспілкових органів.

5) Не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.

6) Дотримуватись умов колективного договору (угоди).

 

18. Член Профспілки за порушення вимог Статуту, в т.ч. несплату  членських внесків без поважних причин протягом 3 місяців, може бути виключений з Профспілки.

 

19. Питання про виключення з Профспілки вирішується на зборах профгрупи, профспілкової організації структурного підрозділу, первинної профспілкової організації  в присутності члена Профспілки.

У випадку відмови члена Профспілки без поважних причин бути присутнім на зборах це питання може вирішуватися за його відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах.

 

20. Відмінити рішення про виключення з Профспілки можуть збори, які винесли його, або виборний профспілковий орган, вищий за ступенем.

Член Профспілки, виключений з її рядів, має право у місячний строк оскаржити рішення про виключення у вищий за ступенем профспілковий орган.

Профспілковий орган, в який оскаржено рішення про виключення, всебічно розглядає обставини його прийняття і у місячний строк з дня отримання звернення письмово повідомляє заявника і профспілкову організацію, яка прийняла рішення, про результати розгляду.

Член Профспілки, який був виключений з її рядів, може бути  прийнятий у члени Профспілки  на загальних підставах.

 

ІV. Основи організаційної структури Профспілки

 

21. Структура Профспілки організовується за адміністративно-територіальним та виробничо-професійним принципами.

 

22. Організаційними ланками  Профспілки є:

22.1. Кримська республіканська організація Профспілки, яка об’єднує районні, районні в містах, міські організації та первинні профспілкові організації ВНЗ, ПТНЗ, що діють на території Автономної республіки Крим відповідно до Положення про Кримську республіканську організацію Профспілки.

22.2. Обласні, Київська міська організації Профспілки, які об’єднують районні, районні в містах, об’єднані районні-міські, міські, інші організації Профспілки та первинні профспілкові організації ВНЗ, ПТНЗ, інші первинні профспілкові організації, Севастопольська міська організація Профспілки, що діють на території адміністративно-територіальних одиниць та/або об’єднаних територіальних громад відповідно до Положень про ці обласні, Київську та Севастопольську міські організації Профспілки.

22.3. Організації Профспілки, що діють в межах об’єднаних територіальних громад,  можуть входити до складу районних, об’єднаних районних-міських або обласних організацій Профспілки.

Районні, районні в містах, об’єднані районні-міські, міські, інші організації Профспілки, які об’єднують первинні профспілкові організації закладів та установ освіти, що діють в межах відповідної адміністративної одиниці та/або об’єднаної територіальної громади згідно з Положеннями про них.

22.4. Первинні профспілкові організації, які діють відповідно до положень про них.

 

23. Вищими органами в організаційних ланках Профспілки є:

23.1. У первинній профспілковій організації – загальні збори (конференція).

23.2. У територіальній (районній, районній у містах, об’єднаній районній-міській, міській, обласній, республіканській) організації Профспілки – конференція.

 

24. Вищим органом Профспілки є з’їзд.

 

25. Терміни скликання, пропозиції до порядку денного, норму представництва та порядок виборів делегатів на конференції, з’їзд визначаються відповідними керівними виборними профспілковими органами.

 

26. Профспілкові збори, конференції обирають (формують шляхом прямого делегування) відповідні виборні профспілкові органи:

26.1. У первинній профспілковій організації – профспілковий комітет (профорганізатор – для організацій чисельністю менше 15 членів) з терміном повноважень 5 років.

26.2. У районних, районних у містах, об’єднаних районних-міських,  міських, обласних організаціях Профспілки – районні, районні у містах, об’єднані районні-міські, міські, обласні виборні органи Профспілки (комітети, ради) з терміном повноважень 5 років.

26.3. В республіканській організації Профспілки – Кримський республіканський комітет Профспілки з терміном повноважень 5 років.

 

27. З’їзд обирає або формує на засадах прямого делегування вищий керівний  виборний орган – Центральний комітет Профспілки з терміном повноважень 5 років.

 

28. Профспілковими представниками є профгрупорг, голова профорганізації структурного підрозділу, профорганізатор, голова первинної профспілкової організації, голова районної, районної у містах, об’єднаної районної-міської, міської, обласної, республіканської організації Профспілки, голова Профспілки працівників освіти і науки України, їх заступники, які обираються на звітно-виборних зборах, конференціях, з’їзді, інша особа, уповноважена на представництво відповідного профспілкового органу.

Керівники територіальних організацій Профспілки, їх заступники беруть участь у роботі відповідних територіальних конференцій Профспілки з правом вирішального голосу за посадою.

Виборні профспілкові органи координують діяльність нижчих за ступенем профспілкових органів.

 

29. Кількісний склад і порядок формування  виборних профспілкових органів визначається відповідними профспілковими органами, звітно-виборними зборами, конференціями, з’їздом.

Формування територіальних виборних профспілкових органів може здійснюватися шляхом прямого делегування з правом подальшої заміни делегованих.

Керівники профспілкових організацій всіх рівнів є головами відповідних виборних органів.

 

30. Вибори профспілкових органів, їх голів, заступників проводяться закритим (таємним) або відкритим голосуванням.

У такому ж порядку обираються делегати на конференції і з’їзди.

Обраними вважаються кандидати, що набрали більше половини голосів від загальної кількості тих, що взяли участь у голосуванніза наявності кворуму.

 

31. Дострокові вибори будь-якого виборного профспілкового органу, керівників та їх заступників можуть бути проведені на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки, які об’єднуються відповідною профспілковою організацією, або за пропозицією вищого за ступенем  керівного профспілкового органу, який має право ініціювати проведення засідань нижчих за ступенем профспілкових органів.

 

32. Профспілкові збори, засідання виборних профспілкових органів, їх президій вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів профспілкової організації або виборного органу.

Профспілкові конференції, з’їзди вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше двох третин делегатів.

 

33. Рішення профспілкових зборів, конференцій, з’їздів і відповідних профспілкових органів приймаються більшістю голосів присутніх, якщо інше не передбачено цим Статутом.

 

34. Виборні профспілкові органи та особи, які їх очолюють, персонально несуть відповідальність перед профспілковими організаціями, які їх обрали, та вищими за ступенем керівними профспілковими органами за виконання у профспілкових організаціях положень Статуту Профспілки.

 

35. При прийнятті рішень профспілкові збори, конференції, з’їзди, виборні профспілкові органи зобов’язані розглядати всі точки зору. Меншість має право захищати і роз’яснювати свої пропозиції, фіксувати їх у протоколах.

Рішення, прийняті більшістю, є обов’язковими для всіх членів Профспілки, включаючи меншість.

 

36. Рішення виборного профспілкового органу, що не відповідають нормам чинного законодавства України, положенням Статуту і нормативним документам Профспілки, можуть бути скасовані вищим за ступенем виборним профспілковим органом.

 

37. Виборні профспілкові органи можуть скликати для обговорення та підготовки проектів рішень профорганів збори активу первинних профспілкових організацій, районних, обласних, республіканської організації Профспілки.

 

38. Виборні профспілкові органи всіх рівнів забезпечують навчання профспілкового активу, інформують членів Профспілки, звітують перед ними про свою роботу, надають вищим за ступенем  профспілковим органам статистичну та фінансову звітність, інформують їх про свою діяльність і прийняті рішення, ведуть документацію за встановленими формами і переліком.

 

39. Керівники, їх заступники, члени виборних профспілкових органів, які не виправдали довір’я, допустили порушення Статуту Профспілки, можуть бути звільнені або виведені із складу цих органів за рішенням зборів, конференцій, які їх обрали.Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано більше половини голосів за наявності кворуму.

Члени керівного профспілкового органу, які втратили з ним зв’язок  внаслідок тривалої хвороби, зміни місця роботи або місця проживання, виводяться із його складу. Поповнення складу виборного органу здійснюється згідно з встановленим порядком формування цих органів.

 

 1. Для врахування професійних інтересів працівників, які є членами Профспілки, у складі виборних профспілкових органів можуть утворюватися  ради, секції, постійні чи тимчасові комісії за основними напрямами роботи, кількість і склад яких визначає відповідний виборний профспілковий орган.

  При виборних профспілкових органах можуть утворюватися асоціації, ради, інші об’єднання профспілкових організацій та виборних органів з метою сприяння у досягненні програмних завдань Профспілки, якщо діяльність цих об’єднань не суперечить нормам цього Статуту.

  Для перевірки повноважень членів Профспілки, делегованих до складу виборних профспілкових органів, збори, конференція, з’їзд обирають постійно діючу мандатну комісію.

   

  41. Для забезпечення діяльності виборних профспілкових органів формуються їх виконавчі апарати.

   

  V. Первинні профспілкові організації

   

            42. Первинна профспілкова організація створюється за наявності не менше 3 членів Профспілки, які працюють або навчаються, як правило, в одній установі, організації, закладі освіти.

  Якщо в трудовому колективі є менше ніж 3 члени Профспілки, то їх включають до складу найближчої первинної профспілкової організації галузі згідно з рішенням районного, міського комітету (ради) Профспілки.

  42.1. У вищих навчальних закладах освіти І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах може створюватися об’єднана профспілкова організація (працівників, студентів, аспірантів, докторантів, учнів) або окремі: первинна профспілкова організація працівників та первинна профспілкова організація студентів, учнів тощо.

  Профспілкові організації вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації /які не є структурними підрозділами вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації/, вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації мають права, передбачені для територіальних (районних, міських) організацій Профспілки щодо структурування цих організацій відповідно до Положень про них.

   

 1. Первинна профспілкова організація вважається створеною за умови, що  члени Профспілки або особи, які ініціюють її створення, на зборах прийняли рішення та повідомили вищий за ступенем  профспілковий орган про своє приєднання до Профспілки.

  Відповідний вищий виборний профспілковий орган розглядає питання про взяття на облік первинної профспілкової організації не пізніше місяця з дня отримання рішення про її створення.

           

 2. Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності Статутом Профспілки, Положенням про первинну профспілкову організацію,   програмними документами і рішеннями профспілкових органів, чинним законодавством. В межах повноважень, визначених Статутом Профспілки, вона визначає пріоритетні напрями своєї діяльності, вирішує питання власної структури.

   

 3. У первинній профспілковій організації, в закладі освіти якої є окремі структурні підрозділи та в інших випадках, згідно з рішенням зборів або конференції можуть створюватися за виробничим або професійним принципами організації структурних підрозділів (філій, факультетів тощо): профспілкові організації, профспілкові групи різних категорій працівників (педагогів, науковців, обслуговуючого персоналу, аспірантів, докторантів, слухачів підготовчих відділень, студентів, учнів тощо).

   

 4. Профспілкові збори проводяться за необхідністю, але не рідше 2 разів на рік.

  Щорічно в терміни, визначені первинною профспілковою організацією або вищим керівним профспілковим органом, проводяться звітні збори (конференції).

  Звітно-виборні збори (конференції) проводяться в терміни, визначені цим Статутом, але не рідше ніж один  раз у 5 років.

   

 5. На звітно-виборних профспілкових зборах, конференціях обираються:

 1. У профспілковій групі – профспілковий груповий організатор (профгрупорг), його заступник (заступники) терміном повноважень до 5 років.

 2. У профспілковій організації структурного підрозділу – профбюро, голова профбюро, його заступник (заступники) терміном повноваженьдо 5 років.

  47.3. У первинній профспілковій організації – профспілковий комітет (профорганізатор – в організаціях чисельністю менше 15 чоловік), голова первинної профспілкової організації, його заступник (заступники) терміномповноважень5 років.

   

  48. Профспілковий комітет здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про первинну профспілкову організацію, статутами установ, закладів і підприємств галузі, програмними документами, рішеннями з’їздів, конференцій, пленумів та президій вищих керівних профспілкових органів, іншими нормативними документами, що регулюють внутріспілкову діяльність.

   

  49. Профспілковий комітет первинної профспілкової організації (профспілковий організатор):

 1. Скликає профспілкові збори (конференції), організовує виконання їх рішень, рішень вищих за ступенем керівних профспілкових органів, враховує критичні зауваження і пропозиції профспілкової організації, проводить свої засідання не менше одного разу в квартал.

            Організовує і планує роботу первинної профспілкової організації на період між профспілковими зборами (конференціями). Здійснює прийом та облік членів Профспілки, організовує і контролює сплату членських внесків, забезпечує своєчасне і у повному обсязі перерахування сум членських внесків для діяльності вищих за ступенем профспілкових органів.

 2. Укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору.

  Разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці.

  49.3. Разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємств, установ, організації, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних ставок, схем посадових окладів, умов запровадження та розмір надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

  Контролює правильність нарахування зарплати, стипендій та інших виплат.

  49.4. Разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності, розкладу занять, надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо.

  49.5. Разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, установи, організації, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників, бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг.

  Заслуховує інформації керівників установ та закладів освіти про виконання зобов’язань за колективним договором, заходів щодоорганізації і поліпшення умов праці, матеріально-побутового і культурного обслуговування працівників, вимагає усунення виявлених недоліків.

  Вносить до органів державної влади та місцевого самоврядування, управління галузі пропозиції з цих питань.

 1. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації та разом з власником або уповноваженим органом вносить їх на розгляд трудового колективу.

 2. Представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді індивідуальних трудових спорів та за дорученням трудового колективу у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню.

 3. Приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладання або зміни колективного договору; не виконує зобов’язань за колективним договором, якщо цей виборний орган профспілкової організації уклав колективний договір.

 4. Дає згоду або відмовляє у згоді на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом Професійної спілки працівників освіти і науки України, організаційна ланка якої діє в установі чи закладі, у випадках, передбачених чинним законодавством.

 5. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних  захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаних з виробництвом або виконанням ними трудових обов’язків.

 6. Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, навчання, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків.

 7. Здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей, наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним  договором.

 8. Разом з роботодавцем у встановленому порядку розподіляє житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також ту житлову площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників, організовує громадський контроль за дотриманням законодавства про житло, сприяє організації кооперативного та індивідуального будівництва, розвитку підсобного господарства, колективного садівництва та городництва.

  Разом з власником або уповноваженим ним органом розподіляє фонд матеріального заохочення і фонд соціально-культурних  заходів та житлового будівництва за встановленими напрямами, затверджує кошториси витрачання цих фондів після обговорення і схвалення їх трудовими колективами, а також визначає розміри премій та інших видів заохочення, матеріальної допомоги і винагороди за річні підсумки роботи установи чи закладу освіти з фонду матеріального заохочення.

            49.14. Здійснює громадський контроль за роботою підприємств торгівлі, громадського харчування, поліклінік, дошкільних навчальних закладів, гуртожитків, інших комунально-побутових підприємств, що функціонують в даних закладах освіти та обслуговують працівників цих закладів, домагається поліпшення їх діяльності.

  49.15. Висуває свої кандидатури до складу комісії по трудових спорах, яка обирається загальними зборами трудового колективу.

  У порядку, передбаченому чинним законодавством, вирішує питання  про представництво інтересів членів профспілки в судових органах при вирішенні індивідуальних трудових спорів.

            49.16. Сприяє розвитку серед працівників, студентів та членів їх сімей самодіяльної художньої творчості, фізичної культури, спорту, туризму, використовує кошти, які відраховує роботодавець згідно з колективним договором на культурно-масову і фізкультурну роботу.

            49.17. Розробляє та затверджує щорічний кошторис витрат з урахуванням всіх видів надходжень, звітує про його виконання перед профспілковою організацією.

            49.18. Від імені членів Профспілки здійснює розпорядження коштами, іншим майном, що належить профспілковій організації на праві власності.

  З метою реалізації статутних завдань Профспілки приймає рішення  про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством  порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок.

  49.19. Формує штати профспілкових працівників виконавчого апарату відповідно до обсягу роботи та наявних коштів.

            49.20. Представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування.

            49.21. Розробляє пропозиції та плани щодо організації санаторно-курортного лікування та оздоровлення працівників для подання до комісії соціального страхування підприємства, установи, організації та бере участь в їх реалізації через своїх повноважних представників.

 1. Надає вищим за ступенем профспілковим органам інформацію, що стосується діяльності первинної профспілкової організації, фінансову, статистичну звітність, веде документацію за встановленими формами і переліком, забезпечує своєчасну та в повному обсязі сплату членами Профспілки профспілкових внесків.

  У порядку, передбаченому чинним законодавством, може створювати касу громадської взаємодопомоги.

   

  50. У первинній профспілковій організації з чисельністю понад 1000 членів профспілковий комітет може обирати президію, яка є постійним робочим органом між засіданнями профкому, делегувати  профспілковим організаціям структурних підрозділів окремі права, що належать до компетенції профкому.

   

 1. Роботу профспілкового комітету організовують його голова і заступник (заступники). Їх конкретні обов’язки і повноваження визначаються цим Статутом, іншими нормативними документами Профспілки, посадовими обов’язками, визначеними профкомом первинної профспілкової організації.

   

 2. Профбюро і їх голови організовують профспілкову роботу у відповіднихпідрозділах трудових, студентських колективів, забезпечують виконання рішень виборних профспілкових органів, зборів, конференцій.

   

 3. Профспілковий груповий організатор (профгрупорг) здійснює індивідуальну роботу серед членів Профспілки, залучає кожного з них до громадської діяльності, піклується про оплату їх праці, поліпшення умов праці, навчання, побуту та відпочинку.

   

 4. Профорганізатор здійснює функції, передбачені пп. 49.1 – 49.18 та 49.20 – 49.22 цього Статуту.

   

  VІ. Територіальні (районні, районні у містах, міські, обласні, республіканська) організації Профспілки, прирівняні до них згідно із абз. 2 пункту 42.1. Статуту

   

 5. Територіальні (районні, районні у містах, міські, обласні, республіканська) організації профспілки створюються з метою об’єднання і координації спільних дій первинних профспілкових організацій для виконання статутних вимог і захисту прав та інтересів членів Профспілки. З метою представництва та захисту прав та інтересів членів Профспілки, вирішення спільних  соціально-економічних питань можуть об’єднуватись з профспілковими організаціями інших галузей, які діють на даній території відповідно до власних Статутів, а також створювати об’єднання, укладати про це угоди та брати участь у виробленні та затвердженні положень про ці об’єднання згідно з їх Статутами (Положеннями).

   

 6. Звітно-виборні конференції територіальних (районних, районних у містах, міських, обласних, республіканської) організацій Профспілки проводяться не рідше одного разу в 5 років.

  У випадку неможливості проведення профспілкових зборів, конференції з певних причин (епідемії, пожежі, військові конфлікти, аварії, несприятливі метеорологічні умови, страйки тощо) вищий за ступенем керівний виборний орган приймає рішення про подовження повноважень виборних органів, їх голів, членів виборних органів, делегатів попереднього скликання.

   

 7. Позачергові звітно-виборні конференції скликаються на вимогу не менше 1/3 членів Профспілки, які об’єднуються відповідною територіальною організацією, або на вимогу вищого за ступенем керівного виборного профспілкового органу.

   

 8. Для обговорення важливих питань діяльності організацій Профспілки, вироблення тактики дій в конкретних умовах можуть скликатися територіальні конференції профспілки.

   

 9. Рішення про скликання територіальної конференції та норми представництва приймає відповідний керівний виборний профспілковий орган.

   

 10. Делегати конференції обираються:

 1. На районні, міські конференції – на зборах (конференціях) первинних профспілкових організацій.

 2. На республіканську, обласні, Київську міську конференції – на конференціях районних та міських організацій, конференціях первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів, що не входять до складу районних або міських організацій Профспілки.

   

  61. Для організації роботи у територіальних профорганізаціях в період між звітно-виборними конференціями на них обираються або формуються на засадах прямого делегування районні, районні у містах, міські, обласні, республіканський профспілкові органи, які підзвітні у своїй діяльності відповідним конференціям та вищим за підпорядкуванням органам і діють відповідно до положень, розроблених та затверджених на основі цього Статуту.

   

  62. Засідання територіальних виборних профспілкових органів (пленуми, засідання рад) проводяться за потреби, але не рідше 2 разів на рік. Між їх засіданнями постійними робочими органами є президії відповідних територіальних профспілкових органів.

   

  63. Для ведення поточної роботи районні, районні у містах, міські, обласні, республіканський виборні профспілкові органи обирають із свого складу президії. До складу президії входять голова профорганізації і його заступник (заступники) за посадою. Керує роботою президії голова профорганізації, а за його відсутності – заступник голови.

  Кількісний склад президії визначається відповідним профорганом. Засідання президії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на 2 місяці.

   

 1. Районні, районні у містах, міські, обласні, республіканський керівні виборні профспілкові органи:

  64.1. Представляють та захищають інтереси первинних профспілкових організацій, членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у роботодавців та їх об’єднаннях.

  64.2. Координують діяльність організаційних ланок Профспілки, контролюють виконання ними статутних вимог, сприяють вирішенню конфліктів в профспілкових організаціях та між ними.

  64.3. Ведуть переговори, укладають угоди з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх об’єднаннями, контролюють їх виконання.

  64.4. Надають практичну, юридичну, методичну, організаційну  допомогу первинним профспілковим організаціям з питань ведення переговорів та укладання колективних договорів, інших напрямів  профспілкової діяльності.

  64.5. Здійснюють інші функції, визначені пунктом 6 цього Статуту.

  64.6. Затверджують кошторис, щорічно заслуховують звіт про його виконання.

  64.7. Як вищі за ступенем профспілкові органи погоджують Положення про організації Профспілки.

   

  65. Президії територіальних (районних, районних у містах, міських, обласних, республіканського) профспілкових органів:

  65.1. Визначають тактику дій територіальних організацій Профспілки у поточній суспільно-політичній та соціально-економічній ситуації, організовують внутріспілкову роботу, керують роботою постійних і тимчасових комісій з основних напрямів профспілкової діяльності.

  65.2. Забезпечують підготовку і проведення засідань територіальних профорганів.

  65.3. Розглядають всі питання профспілкової діяльності, які не потребують вирішення на засіданнях територіальних профорганів.

  65.4. Приймають рішення про порядок преміювання профспілкового активу і працівників профспілкових органів, надання членам Профспілки матеріальної допомоги, виділення коштів на потреби Профспілки.

  65.5. Розглядають проекти угод з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, організовують колдоговірну кампанію в профспілкових організаціях, трудових колективах.

  65.6. Заслуховують інформацію та звіти керівників освіти, навчально-виховних закладів з питань, що стосуються виконання угод, колективних договорів.

  У необхідних випадках вимагають відповідно до порядку, установленого законодавством, розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавство про працю, про колективні договори і угоди.

  65.7. Розглядають питання про взяття на облік первинних профспілкових організацій.

  65.8. Виступають з ініціативою про дострокове припинення повноважень нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів, їх голів, приймають рішення про ліквідацію первинних профспілкових організацій, які фактично припинили свою діяльність і зв’язок з вищим за підпорядкуванням профспілковим органом або не сплачують профспілкові внески до вищих за ступенем профспілкових органів протягом більш як 3 місяців, зняття їх з реєстрації та повідомляють про це легалізуючому органу.

  65.9. Затверджують штатний розклад виконавчого апарату територіального профспілкового органу.

  65.10. Розпоряджаються майном, що знаходиться у власності відповідної організації Профспілки,та майном загальноспілковоївласності, що знаходиться в управлінні організації Профспілки, управляють підвідомчими та створеними підприємствами, організаціями.

  65.11. Розпоряджаються коштами від членських внесків, майном, придбаним за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством, переданими у власність Профспілки коштами та іншим майном  членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

  З метою реалізації статутних завдань Профспілки приймають рішення про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок.

   

  66. Територіальні виборні профспілкові органи та їх президії представляють вищим за підпорядкуванням профспілковим органам статистичну та фінансову звітність за встановленою формою, надають необхідну інформацію про свою роботу, виконують рішення цих органів, якщо вони не суперечать цьому Статуту.

  67. Голови територіальних організацій Профспілки, первинних організацій, прирівнених до них згідно із абз.2 пункту 42.1. Статуту, їх заступники обираються, а з мотивів, передбачених п.39 Статуту Профспілки,  звільняються на профспілкових конференціях, які їх обрали.

  З інших мотивів (за власним бажанням, у зв’язку з хворобою, зміною місця проживання тощо) ці категорії профспілкових працівників звільняються на профспілкових конференціях або на засіданнях відповідних виборних органів.

  Голови територіальних організацій Профспілки, первинних організацій, прирівнених до них згідно із абз.2 пункту 42.1. Статуту, є головами відповідних виборних органів Профспілки.

  Голова територіальної (республіканської, обласної, районної, районної у містах, міської) організації Профспілки, прирівняної  до них згідно із абз. 2 пункту 42.1. Статуту:

  67.1. Без довіреності представляє організаційну ланку Профспілки та її виборні органи в органах виконавчої влади, у роботодавців, інших організаціях, засобах масової інформації, може здійснювати будь-які дії в інтересах територіальної організації Профспілки, якщо ці дії не суперечать законодавству.

  67.2. Робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені територіальної організації Профспілки.

  67.3. Скликає засідання виборного органу територіальної організації Профспілки, організовує підготовку необхідних матеріалів.

  67.4. Головує на засіданнях виборного органу Профспілки, його президії.

  67.5. Формує виконавчий апарат виборного органу Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, затверджує посадові обов’язки працівників виконавчого апарату, організовує їх роботу, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників.

  67.6. Є розпорядником коштів виборного органу Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом та відповідними кошторисами.

  67.7. Від імені організації Профспілки підписує договори і угоди, організовує контроль за їх виконанням.

  67.8. Виконує інші функції, делеговані виборним органом  організації Профспілки, та Положенням про цю територіальну організацію.

   

  68. На вимогу не менше  як половини членів Профспілки, первинних профорганізацій або районних (міських) організацій Профспілки територіальний орган Профспілки на своєму засіданні повинен розглянути питання про відповідність займаній посаді голови цього органу, його заступника (заступників).

   

  69. Розподіл обов’язків між головою і заступником (заступниками) голови профоргану затверджується на засіданні президії територіального виборного профоргану. У випадку відсутності голови його обов’язки виконує заступник.

  За умови одночасного припинення повноважень голови профоргану та його заступників питання про керівництво профорганом до закінчення звітно-виборного періоду вирішується на засіданні відповідного або вищого за ступенем профспілкового органу.

   

  VII. Вищі органи Профспілки

   

  70. Вищим органом Профспілки є з’їзд, який скликається за необхідністю, але не рідше одного разу у 5 років. Норми представництва, порядок обрання делегатів, порядок денний чергового з’їзду визначає Центральний комітет Профспілки, але не пізніше ніж за три місяці до початку з’їзду.

  У випадку неможливості проведення з'їзду з певних причин (епідемії, пожежі, військові конфлікти, аварії, несприятливі метеорологічні умови, страйки тощо) повноваження Центрального комітету Профспілки, голови Профспілки, його заступників подовжуються рішенням Центрального комітету Профспілки.

  Позачерговий з’їзд може бути скликаний Центральним комітетом Профспілки або на вимогу не менше  третини виборних органів Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки.

   

  71. З’їзд Профспілки:

  71.1. Заслуховує звіт про роботу Центрального комітету і Контрольно-ревізійної комісії Профспілки.

  71.2. Визначає чергові завдання, стратегію і тактику дій Профспілки щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в наступному періоді.

  71.3. Затверджує Статут Профспілки, вносить необхідні зміни і доповнення до нього.

  71.4. Обирає Центральний комітет Профспілки або підтверджує  повноваження членів Центрального комітету Профспілки, делегованих до його складу територіальними профорганізаціями.

  71.5. Обирає Контрольно-ревізійну комісію Профспілки та затверджує Положення про неї.

  71.6. Визначає стратегію і тактику Профспілки у її стосунках з іншими профспілками, міжгалузевими і міжнародними профспілковими об’єднаннями, державою, політичними  партіями, іншими громадськими організаціями.

  71.7. Визначає кількість заступників голови  Профспілки, заступників голови Профспілки на громадських засадахта напрями їх роботи, обирає голову  Профспілки та його заступників.

  71.8. З метою забезпечення наступності в діяльності Профспілки затверджує посаду почесного голови Профспілки.

  72. Для обговорення актуальних питань профспілкового руху може скликатися конференція Профспілки. Норму представництва і порядок денний конференції визначає Центральний комітет Профспілки.

   

  73. У період між з’їздами вищим керівним органом Профспілки є  Центральний комітет Профспілки, який обирається або формується з числа  представників, делегованих від Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки пропорційно чисельності членів Профспілки з терміном повноважень на5 років.

  До складу Центрального комітету Профспілки входять голова  Профспілки, його заступники, голови Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілкиза посадою.

   

  74. Свої засідання (пленуми) Центральний комітет Профспілки проводить за необхідністю, але не рідше двох разів на рік.

   

  75. Центральний комітет Профспілки в період між з’їздами:

  75.1. Визначає позицію Профспілки з актуальних питань суспільно-політичного життя, стратегію і тактику діяльності організацій Профспілки щодо захисту прав та інтересів членів Профспілки.

  75.2. Заслуховує повідомлення мандатної комісії щодо повноважень членів Центрального комітету Профспілки, делегованих до його складу на зміну тим, що вибули або відкликані.

  75.3. Вирішує питання про входження Профспілки до міжспілкових об’єднань України, міжнародних профспілкових об’єднань, організацій, укладає з ними договори.

  75.4. Представляє Профспілку в органах державної  влади, міжспілкових,  міжнародних профспілкових об’єднаннях.

  75.5. Координує діяльність територіальних профспілкових організацій та їх виборних органів, організовує виконання ними рішень з’їзду, програмних документів Профспілки.

  75.6. Контролює виконання територіальними профспілковими органами статутних вимог.

  75.7. Приймає рішення та організовує масові акції на захист прав та інтересів членів Профспілки.

  75.8. Укладає Галузеву угоду з Міністерством освіти і науки України.

  75.9. Вносить пропозиції до проектів законів України, бере участь у виробленні галузевих нормативних актів.

  75.10. Контролює дотримання законодавства про працю,  про оплату праці та надання соціальних пільг і гарантій. Може створювати технічну і правову інспекції праці, правову службу, здійснює їх методичне забезпечення та організовує навчання працівників.

  75.11. Надає профспілковим організаціям та виборним профспілковим органам методичну, юридичну, організаційну та іншу допомогу.

  75.12. Представляє інтереси працівників в колективних трудових спорах (конфліктах) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).

  Може представляти інтереси членів Профспілки, профспілкових організацій у випадках реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради  України з прав людини, міжнародних судових установ.

  75.13. Розпоряджається коштами від членських внесків, майном, придбаним за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших  підставах, не заборонених законодавством; переданими у власність Профспілки коштами та іншим майном членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

  З метою реалізації статутних завдань Профспілки приймає рішення про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок.

  75.14. У разі змін у законодавстві, реорганізації структури галузі та інших випадках вносить відповідні зміни і доповнення до Статуту Профспілки.

  75. 15. В період між з’їздами обирає та звільняє голову Профспілки та його заступників.

  75.16. Визначає представницькі функції почесного голови Профспілки.

  75.17.Здійснює інші функції відповідно до пункту 6 цього Статуту та визначені з’їздом Профспілки.

   

  76. Для ведення поточної роботи Центральний комітет Профспілки обирає із свого складу президію. Президія у період між пленумами вирішує поточні та оперативні питання профспілкової діяльності, здійснює інші функції, делеговані пленумом ЦК Профспілки.Президія Центрального комітету Профспілки несе відповідальність перед Центральним комітетом Профспілки і йому підзвітна.

  До складу президії Центрального комітету входять голова Профспілки, його заступники за посадою, представники Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки, а також можуть входити представники від секцій, асоціацій, рад, комісій. Кількісний склад президії визначається Центральним комітетом Профспілки.

  Свої засідання президія Центрального комітету Профспілки проводить за необхідністю, але не рідше одного разу на два місяці.

   

  77. Президія Центрального комітету Профспілки:

  77.1. Вживає заходів щодо реалізації програмних завдань, рішень з’їздів (конференцій) Профспілки.

  77.2. Визначає тактику дій Профспілки у поточній суспільно-політичній та соціально-економічній ситуації, організовує внутріспілкову роботу, приймає рішення про скликання пленумів ЦК Профспілки, готує пропозиції до їх порядку денного, затверджує плани роботи Центрального комітету Профспілки.

  77.3. Розглядає проекти галузевих угод між Центральним комітетом Профспілки та Міністерством освіти і науки України.

  77.4. Організовує колдоговірну кампанію в територіальних організаціях, установах, закладах освіти, контролює виконання колективних договорів і угод.

  У необхідних випадках вимагає розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, організації, якщо той порушує Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавство про працю, про колективні договори і угоди.

  77.5. Розглядає проекти законодавчих та нормативних актів, пропозиції щодо змін і доповнень до чинних, які вносить до органів законодавчої влади, Міністерства освіти і науки України.

  77.6. Приймає заяви, звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог та пропозицій.

  77.7. Затверджує інструктивно-методичні документи, що регламентують порядок утворення та діяльності профспілкових органів, правової, технічної інспекції праці Профспілки, приймає нормативні документи та рекомендації з питань оплати праці профспілкових працівників.

  77.8. Вирішує конфлікти і спори, що виникають в територіальних організаціях і між ними, виступає з ініціативою про дострокове припинення повноважень нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів.

  77.9. Організовує висвітлення в засобах масової інформації матеріалів про діяльність ЦК Профспілки, організаційних ланок Профспілки.

  77.10. Проводить переговори з органами державної влади і управління освітою з питань, що стосуються соціально-економічного, професійного захисту членів Профспілки, створення належних умов їх праці, навчання, побуту і відпочинку.

  77.11. Розглядає на своїх засіданнях питання про роботу територіальних виборних профспілкових органів, надання згоди на звільнення членів виборних профспілкових органів, їх керівників у випадках, передбачених законодавством.

  77.12. Формує бюро президії, до якого входять за посадою голова, заступники голови Профспілки.

  Кількісний та персональний склад бюро президії, його повноваження визначає президія ЦК Профспілки.

  77.13. Затверджує штатний розклад виконавчого апарату ЦК Профспілки.

  77.14. У випадку неможливості проведення Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських конференцій з певних причин (епідемії, пожежі, військові конфлікти, аварії, несприятливі метеорологічні умови, страйки тощо) приймає рішення про подовження повноважень таких виборних органів, їх голів, членів виборних органів, делегатів попереднього скликання.

   

  78. Бюро президії у період між засіданнями президії вирішує поточні та оперативні питання профспілкової діяльності, здійснює інші функції, делеговані президією ЦК Профспілки.

  Роботою Центрального комітету Профспілки та його президії керують голова Профспілки, його заступники. Голова Профспілки та його заступники беруть участь у роботі з’їздів та конференцій Профспілки з правом вирішального голосу за посадою.

   

  79. Голова Профспілки:

  79.1. Є головою Центрального комітету Профспілки за посадою.

  79.2. Без довіреності представляє Профспілку та її Центральний комітет в органах державної влади, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, об’єднаннях громадян, в інших організаціях, засобах масової інформації, в міжнародних організаціях; у межах своїх повноважень може здійснювати будь-які дії в інтересах Профспілки, якщо вони не суперечать законодавству.

  79.3. Робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання  від імені Профспілки.

  79.4. Скликає президію ЦК Профспілки, організовує підготовку необхідних матеріалів на з’їзд, пленуми Центрального комітету та його президії.

  79.5. Головує на пленумах Центрального комітету Профспілки, засіданнях президії, бюро президії.

  79.6. Формує виконавчий апарат ЦК Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, затверджує  функціональні обов’язки структурних підрозділів, їх керівників і працівників апарату, інші документи, що регламентують його роботу, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату, організовує його роботу.

  79.7. Є розпорядником коштів ЦК Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом та кошторисами.

  79.8. Здійснює контроль за ефективністю використання майна Профспілки, діяльністю підвідомчих та створених підприємств, організацій.

  79.9. Від імені Профспілки укладає договори і угоди, організовує контроль за їх виконанням.

  79.10. Бере участь в укладанні Генеральної угоди.

  79.11. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки.

   

  VIII. Профспілка та міжнародний профспілковий рух

   

  80. Профспілка інтегрується в міжнародний профспілковий рух, може входити до міжнародних профспілкових організацій та об’єднань, здійснювати загальні заходи, передбачені їх статутними та програмними документами.

   

  81. Профспілка встановлює та розвиває на відповідних рівнях зв’язки з національними  профцентрами зарубіжних країн та їх об’єднаннями, окремими закладами, установами, з якими існують історичні, культурні та економічні зв’язки та з країнами поселення української діаспори; міжнародними профспілковими організаціями та об’єднаннями, позаурядовими та міжурядовими організаціями, які представляють інтереси працівників, укладає з ними договори та угоди про співробітництво, здійснює спільні заходи.

   

  82. Профспілка, її організаційні ланки вивчають, використовують та поширюють досвід зарубіжних профцентрів, здійснюють обмін делегаціями, спеціалістами, інформацією, розвивають зв’язки в галузі культури, спорту, туризму, господарської діяльності, інших сферах відповідно до законодавства України та на основі міжнародного права.

   

  ІХ. Майно і кошти Профспілки

   

  83. Профспілка в особі керівних виборних профспілкових органів володіє і самостійно розпоряджається майном та коштами, які знаходяться у її власності, з метою реалізації статутних цілей і завдань.

   

  84. Джерелами формування майна та коштів Профспілки для реалізації статутних завдань є: членські профспілкові внески; відрахування коштів навчальних закладів, установ, підприємств, організацій галузі освіти на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу; безповоротна фінансова допомога; добровільні пожертвування та цільові внески; пасивні доходи; гранти та інші не заборонені законодавством джерела.

  Доходи Профспілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Профспілки, реалізації мети, основних завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

   

  85. Щомісячні членські внески складають 1 % від заробітної плати та інших виплат, що здійснюються роботодавцем на користь працівника. Щомісячні членські внески для осіб, що навчаються, встановлюються в розмірі не менше 1% від стипендії та інших виплатза рішенням первинної профспілкової організації.

  Члени Профспілки – пенсіонери, які не працюють, особи, які тимчасово припинили роботу у зв’язку з вихованням дітей до досягнення ними шкільного віку, ті, що тимчасово не працюють з інших причин, сплачують внески в розмірі до1% мінімальної пенсії, мінімальної заробітної плати.

  Учні та студенти, які не отримують стипендію, сплачують членські внески у відсотках від мінімальної стипендії в розмірах, визначених виборним органом первинної профспілкової організації студентів. 

  За рішенням виборного органу первинної профспілкової організації ці категорії членів Профспілки можуть бути звільнені від сплати членських внесків.

   

  86. Розмір відрахувань профспілкових внесків до ЦК Профспілки встановлюється пленумом ЦК Профспілки у відсотках від отриманих  внесків.

  Розміри відрахувань профспілкових внесків до обласної організації Профспілки від районних, районних у містах, міських організацій, первинних профспілкових організацій, які знаходяться на профспілковому обслуговуванні виборного органу Профспілки і є організаційними ланками обласної організації Профспілки, встановлюються обласним виборним профспілковим органом.

  Розміри відрахувань від первинних профспілкових організацій районним, районним у містах, міським організаціям Профспілки встановлюються відповідно районними, районними у містах, міськими комітетами (радами) Профспілки.

  Організація Профспілки, яка без поважних причин не сплачує в установленому розмірі профспілкові внески до вищих за ступенем  виборних органів протягом трьох місяців, за рішенням цих органів позбавляється права голосу своїх представників у цих органах на період до погашення заборгованості.

   

  87. Кошти, що надходять від членських профспілкових внесків та інших джерел, а також кошти які відраховуються профспілковим органам, спрямовуються на формування бюджетів Профспілки та її організаційних ланок, які забезпечують статутну діяльність і витрачаються за статтями кошторисів, затверджених відповідними виборними органами.

  Для досягнення статутної мети і завдань, фінансування соціальних програм Профспілка,  її організаційні ланки використовують кошти та майно на:

  проведення профспілкових заходів, засідань профспілкових виборних органів всіх рівнів, постійних комісій, рад, секцій, тощо;

  безповоротну фінансову допомогу організаційним ланкам галузевої Профспілки, відомчим оздоровчим закладам, закладам культури і спорту, як власним так і орендованим, фінансування культурно-масових, спортивних та інших заходів, матеріальну (цільову та нецільову благодійну) допомогу та соціальний захист членів Профспілки, допомогу ветеранам війни та праці, учасникам АТО, виплати з нагоди професійних та державних свят, днів народження, заохочення профактиву, грошові винагороди до встановлених відзнак, соціально-страхові заходи, фінансування цільових програм, спеціальних фондів, профспілкових заходів за отриманими грантами, забезпечення статутної діяльності керівних виборних органів організаційних ланок Профспілки, в тому числі: утримання та оплата праці штатних працівників апарату виборних органів, матеріальна допомога, преміювання, соцпобутових виплат, фінансування адміністративно-господарських, організаційних, представницьких та інших витрат для забезпечення діяльності Профспілки, придбання основних фондів, необоротних активів тощо;

  профспілкову освіту, у т.ч. фінансування навчальних семінарів, науково-практичних конференцій, видання методичних, довідкових, наукових, дослідницьких матеріалівтощо;

  міжнародну роботу, у т.ч. участь у роботі міжнародних організацій, відшкодування витрат на відрядження профспілковим працівникам та членам Профспілки, які приймають участь у міжнародних заходах, оплата витрат по прийому іноземних делегацій, членські внески в міжнародні організаціїтощо;

  соціально-економічний та правовий захист, у т.ч. проведення експертиз, соціологічних досліджень, ведення переговорів щодо Генеральної, Галузевої, територіальних угод та колективних договорів, участь у розробці соціальних програм, парламентських слуханнях, засіданнях профільного комітету, інших заходах, що стосуються проблем освіти, захисту соціально-економічних прав і професійних інтересів працівників, осіб, які навчаються, організацію та проведення колективнихзахисних (протесних) акцій, участь у спільних з іншими профспілками проектах та акціях, спрямованих на соціально-економічний захист членів Профспілки, розвиток профспілкового руху в Українітощо;

  інформаційно-пропагандистську роботу, у т.ч. організацію і проведення прес-конференцій, участь у медійних майданчиках, співпрацю з ТВ-каналами, підтримку веб-сайтів, оплату хостингу, послуг Інтернету тощо;

  інші витрати, не заборонені законодавством.

   

  88. Власністю Профспілки є кошти від надходження членських внесків, майно, будинки, споруди, готелі, оздоровчі заклади, обладнання, придбані за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством; передані Профспілці у власність кошти та інше майно членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування; майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених профспілковими органами підприємств та організацій; сформовані профспілковими органами фонди.

  Члени Профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язання Профспілки та її виборних органів, як і Профспілка та її виборні органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язання членів Профспілки.

   

  89. Профспілка, її керівні виборні органи мають право вміщувати вільні кошти у банки, створені ними кредитні спілки, підприємства.

   

  90. Профспілкові фонди можуть створюватись на основі членських профспілкових внесків та інших джерел.

  Порядок формування і використання цих фондів визначається відповідним профспілковим органом.

  Збори (конференції) первинних профспілкових організацій, керівні виборні профспілкові органи можуть приймати рішення про виділення вищим профспілковим органам додаткових коштів для створення фондів та фінансування цільових програм.

   

  91. Майно Профспілки є її приватною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами Профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів Профспілки.

  Отримані доходи або їх частина не підлягають розподілу між засновниками, членами Профспілки, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

  Право розпоряджатись коштами і майном Профспілки належить виборним профспілковим органам, які регулярно звітують перед членами Профспілки про їх раціональне використання.

  Передача у володіння та користування юридичним та фізичним особам, відчуження об’єктів власності Профспілки, її організаційних ланок може мати місце лише на умовах і в порядку, визначених рішеннями відповідних керівних виборних профспілкових органів. Майно Профспілки без її згоди може бути відчуженим лише на підставі судового рішення.

  Кошти від реалізації майна Профспілки не є прибутком і спрямовуються на відновлення та розвиток об’єктів власності Профспілки, на придбання нових об’єктів власності та виконання статутних завдань.

  Порядок передачі, реалізації, списання, обміну основних фондів, умови укладання майнових договорів встановлюються відповідними керівними виборними профспілковими органами.

  Недоторканість і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності Профспілки гарантується законодавством України.

   

  92. У випадках виходу із Профспілки її окремих членів кошти і майно не повертається.

  У випадку ліквідації профспілкової організації рішення про використання майна і коштів приймає вищий за підпорядкуванням профспілковий орган та ліквідаційна комісія.

   

   

  Х. Контроль за діяльністю виборних профспілкових органів. Ревізійні комісії в організаційних ланках Профспілки. Контрольно-ревізійна комісія Профспілки

   

  93. Разом із виборами профспілкових органів на звітно-виборних зборах, конференціях у первинних профспілкових організаціях, районних, міських, обласних, республіканській організаціях Профспілки обираються ревізійні комісії на той же термін повноважень, що і відповідні керівні  профспілкові органи. Ревізійні комісії в своїй діяльності незалежні від виборних профспілкових органів і підзвітні лише тим органам, які їх обрали.

   

  94. Ревізійні комісії із свого складу обирають голову і секретаря. Свою діяльність ревізійні комісії організовують згідно з цим Статутом та положеннями, затвердженими зборами, конференціями.

   

  95. Ревізійна комісія первинної профорганізації:

  1.Здійснює контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності первинної профспілкової організації та підвідомчих їй установ.

  2.Контролює стан профспілкового діловодства, забезпечення оперативності розгляду звернень, скарг і пропозицій членів Профспілки.

   

  96. Ревізійні комісії територіальних (районних, міських, обласних, республіканської) організацій Профспілки:

  1.Здійснюють контроль за використанням відповідними профорганами коштів профспілкового бюджету і профспілкового майна.

  2.Контролюють стан ведення відповіднимипрофспілковими органами документації, оперативності і правильності розгляду звернень, заяв членів Профспілки.

  3.Здійснюють інші контрольні функції, визначені відповідними територіальнимипрофспілковимиконференціями, Положеннями про відповідні територіальні організації Профспілки та їх ревізійні комісії.

   

  97. Ревізійні комісії здійснюють перевірку роботи керівних профспілкових органів періодично, але не рідше одного разу на рік.

   

  98. Суперечки, які виникають між ревізійними комісіями і виборними органами, розглядаються вищими за ступенем керівними виборними профспілковими органами або відповідними конференціями.

   

  99. Одночасно з виборами Центрального комітету Профспілки на з’їзді обирається контрольно-ревізійна комісія Профспілки працівників освіти і науки України на той же термін повноважень, що і Центральний комітет  Профспілки.

   

  100. Контрольно-ревізійна комісія Профспілки здійснює контроль за діяльністю Центрального комітету Профспілки, всіх організаційних ланок Профспілки та підзвітна з’їзду Профспілки.

  Положення про контрольно–ревізійну комісію Профспілки затверджується з’їздом Профспілки.

   

   

  ХІ. Права Профспілки, її організаційних ланок як юридичних осіб

   

  101. Профспілка та її організаційні ланки є юридичними особами відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії  діяльності» на підставі цього Статуту.

  Вони здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні зобов’язання через свої керівні виборні органи, що діють відповідно до законодавства України та цього Статуту, мають печатку, штамп встановленого зразка, рахунки в банках.

  Організаційні ланки Профспілки повідомляють відповідні управління юстиції про належність до Профспілки. Первинні профспілкові організації повідомляють роботодавця про належність до Профспілки.

  Зразки круглих печаток, штампів профорганів всіх рівнів визначаються інструкцією, затвердженою ЦК Профспілки.

  Профспілка має свій Статут, символіку.

   

  102. Місце розташування Центрального комітету Профспілки:

       01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2

   

  ХІІ. Умови та порядок припинення діяльності Профспілки, її організаційних ланок

   

  103. Профспілка, її організаційні ланки можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації.

  Рішення про реорганізацію чи ліквідацію Профспілки приймається з’їздом, організаційної ланки – конференцією, зборами.

  Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів з’їзду, конференції, учасників зборів за наявності кворуму.

   

  104. У разі припинення Профспілки, її організаційних ланок, які мають статус юридичної особи (у результаті їх ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи (майно, кошти) за рішенням вищого керівного виборного органу передаються вищим за ступенем профспілковим органам чи іншій неприбутковій організації або зараховуються до доходу бюджету.

   

  105. Припинення, призупинення чи заборона діяльності Профспілки з інших підстав можуть здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства.

   

   


Голова Профспілки працівників

освіти і науки України                                         Г.Ф.Труханов

 

 

 

          Зареєстровано 

               (реєструючий орган)

_____________________________________

 

____________________________________

 

         

 

          Колективна Угода 

 між Управлінням освіти, молоді та спорту                                                     

Долинської районної державної адміністрації

та Долинською районною організацією

Профспілки працівників освіти і науки України 

 

Реєстраційний номер __________________201__р.

 

 Примітка або рекомендації реєструючого 

органу________________________________

 

__________________________________________

 

__________________________________________

 

 

 

Керівник реєструючого органу

 

 

 

____________ _____________________ 

 

    (підпис) (ініціали та прізвище)

 

 

 

м.п.

 

Швалено на пленумі райкому профспілки

 

«__»_________ 201__ року.

 

Угода

 

між Управлінням освіти, молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації

 

та Долинською районною організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2020 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Долина

 

2017 рік

 

 

 

Розділ1. Загальні положення.

 

            Визнаючи дану Угоду нормативним актом, на базі яких здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, сторони домовилися про наступне: 

1. Ця Угодаукладена на три роки. 

2. Угода схвалена пленумом РК Профспілки працівників освіти і науки України Долинського району, протокол №   від  „___\\\" __________ 2017 року і набуває чинності з дня її підписання. 

3. Ця Угода діє до прийняття нової. 

4.  Сторонами   Угоди є: 

- Управлінням освіти, молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації 

(надалі “УОМС”) в особі начальника управління   Сподара Володимира Степановича (надалі “начальника управлінняосвіти”), який представляє інтереси власника і має відповідні повноваження ; 

- Долинська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України (надалі “РО Профспілки”, яка відповідно до ст. 247 КЗпП України представляє інтереси працівників освіти Долинського району в галузі виробництва, праці, побуту, культури, в особі голови районної організації профспілки Мельника Івана Михайловича (надалі “голови РО Профспілки”)  . 

5.  Начальник Управління освіти, молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації визнає Долинську районну організацію Профспілки працівників освіти і науки України єдиним повноважним представником   працівників установ і закладів освіти Долинського району в колективних переговорах, інших нормативно-правових процедурах (Свідоцтво, видане 23.11.2011 року відповідно до рішення №011/11-09-П Відділення Національної служби посередництва і примирення в Івано-Франківській області). 

6.    Сторони   зобов\\\'язуються   дотримуватися   принципів   соціального   партнерства:   паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення колективної Угоди, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин. 

7.  Угода укладена   згідно   чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, регіональної Угоди. 

8. Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів та установ освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для виконання та  включення до колективних договорів організаційних структур Долинської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України. 

9. Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчими від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною та цією угодами. Колективними договорами для працівників можуть встановлюватися додаткові порівняно з цією Угодою трудові та соціальні гарантії в межах передбачених кошторисами видатків 

10.  Дія Угоди поширюється на всіх працівників установ і закладів освіти району, членів Профспілки працівників освіти і науки України. 

11.  Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться в обов\\\'язковому порядку у зв\\\'язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом Угоди, та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення і підвисання їх сторонами. 

12. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до Угоди розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10 денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

13. Жодна із сторін, що уклали цю Угоду, не може впродовж усього терміну її дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов\\\'язання Угоди або припиняють їх виконання. 

14. Переговори щодо укладення нової Угоди на наступний термін починаються не пізніше як за 3 місяці до закінчення терміну дії Угоди. 

15. Після схвалення проекту Угоди уповноважені представники сторін у 3-денний термін підписують Угоду. Після підписання Угода  спільно подається для повідомної реєстрації в  місцеві органи державної виконавчої влади. Через 10  днів після реєстрації Угода  доводиться до відома профспілкових комітетів, працівників установ.

 

РОЗДІЛ 2.Виробничі та трудові відносини.

УОМС зобов\\\'язується:

 

1.Забезпечити діяльність підвідомчих установ та закладів, виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів  для підвищення результативності  роботи,  поліпшення становища працівників. 

2.3абезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази підвідомчих установ, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу. 

3.Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т.п. 

4.Максимально  використати  наявні   можливості   для  трудовлаштування  молодих  спеціалістів згідно направлення обласного управління освіти і підвідомчих установ. 

5.Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективах та росту професійної майстерності. 

6.До початку роботи за укладеним трудовим договором проводити під розписку вступний інструктаж. 

7.3вільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати згідно чинного законодавства. 

8.Звільнення педагогічних працівників у зв\\\'язку із скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року. 

9.У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.7 Закону України „Про охорону праці\\\"). 

10.Систематично доводити до відома працівників підвідомчих установ нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз\\\'яснювати їх зміст, права та обов\\\'язки працівників. 

11.Запровадження змін та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковими комітетоми та РО Профспілки в межах їх компетенції і повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження. 

12.3абезпечити своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно чинного законодавства (збереження середньої заробітної плати, оплату вартості проїзду, виплату добових, стипендії, оплату за нічліг). 

13.Навчальне навантаження воб\\\'ємі меншому тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника. 

14.Включати представника профкому, президії РО Профспілки до складу тарифікаційної та атестаційної комісій. 

15.При складанні розкладу навчальних занять: 

а) забезпечити оптимальний режим роботи 

- для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 15 років, 

- для тих, хто поєднує роботу з навчанням. 

б) уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих “вікон”). 

16.Вільний від навчальних занять день для методичної роботи надавати керівникам методоб\\\'єднань і вчителям, що мають навантаження в об\\\'ємі не більше 18 годин, іншим працівникам, в т.ч. похилого віку, виходячи із умов конкретної установи, закладу освіти. 

17.Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов\\\'язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством). 

18.Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профкому з оплатою її у відповідному розмірі. 

19.У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри компенсації. 

20.Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом. 

21.Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно чинного законодавства. 

22.Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 січня поточного року і доводити до відома працівників. 

23.Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України \\\"Про відпустки\\\"). 

24.На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках : 

- порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки; 

- несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки, тобто не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст.ст.10,21 Закону України \\\"Про відпустки\\\"). 

25.У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період (п.4 Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст.11 Закону України \\\"Про відпустки\\\". 

26.За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки (при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної і додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні). 

27.Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв\\\'язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346). 

28.Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості. 

29.Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно чинного законодавства,  інших нормативних актів і цього колективного договору. 

30. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без врахування вихідних. Відпустку такої ж тривалості надавати жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів ( в тому числі у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей. 

31. Надавати оплачувані додаткові відпустки у випадках: 

- особистого шлюбу              -3 дні, 

- при народженні дитини    - 3 дні, 

- шлюбу дітей                        - 3 дні, 

- ветеранам підприємства 3  дні; 

- смерті близьких                  - 3 дні. 

       Ветеранами підприємства вважати особу, яка пропрацювала в даній установі, закладі, організації не менше 20 (двадцять) років. 

32.Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України \\\"Про відпустки\\\"). 

33.Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату. 

34.У разі виникнення трудових конфліктів забезпечити їх вирішення згідно  чинного законодавства. 

РО Профспілки зобов\\\'язується: 

1.Роз\\\'яснювати членам трудових колективів зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов\\\'язки. 

2.Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку. 

3.Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілення навчального навантаження. 

4.Активно і в повній мірі реалізовувати права, надані йому відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України 

 

РОЗДІЛ 3.Забезпечення зайнятості.

 

УОМС зобов\\\'язується

1.Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з РО Профспілки - не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів. 

2.Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цією угодою. 

3.Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в установі. 

4. Вживати заходів для недопущення в закладах освіти масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 відсотки чисельності працівників упродовж календарного року). 

5. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників. 

6.Зміни в мережі закладів освіти проводити з нормативами, затвердженими Міносвіти і доводити до відома працівників до 5.09 поточного року. 

7.При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст.40 КЗпП України : 

- повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв\\\'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників; 

- вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т. д. 

8.При зміні власника установ освіти, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату. 

9. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченнюпродуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії: 

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження; 

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку; 

- передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.  

10. Здійснювати звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року. 

11. Не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності. 

12. Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника. 

13. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 Кодексу законів про працю України, вважати такими, що укладені на невизначений строк. 

РО Профспілки   зобов\\\'язується: 

1.Вести роз\\\'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників. 

 2.Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років-частина друга статті 149 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст.184 КЗпП України). 

3.Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку) 

Сторони домовились: 

- що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці  і кваліфікації крім передбачених законодавством, надається також: 

- особам передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію за віком); 

- розподіл педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вчителів, вихователів, керівників гуртків здійснювати згідно Додатку №2.

РОЗДІЛ 4.  Оплата праці

 

УОМС зобов'язується: 

1. Забезпечити в установах гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання 

2.Виплачувати працівникам установ заробітну плату у грошовому вираженні за місцем роботи двічі на місяць: за першу половину місяця - 20  числа поточного місяця, за другу половину місяця – 5 числа наступного місяця. 

При співпаданні термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними, неробочими чи святковими днями виплачувати їх напередодні. 

3.Заробітну плату за період відпустки виплачувати за  3  дні до початку відпустки. 

У випадку затримки виплати відпускних відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період. 

4.При виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст.110 КЗпП України). 

5. Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат. 

6. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках: 

 - заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх педагогів, 

- оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи. 

При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад 2 місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п.73 інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти). 

7. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних працівників, учні яких стали переможцями  обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів. 

8.3дійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводиться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії і інше) проводити з розрахунку середньомісячного заробітку. 

9.Роботу вихователів, помічників вихователів, санітарок-нянь дошкільних установ, що залишаються працювати на другу зміну з причин невиходу на роботу змінника, або коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільної установи і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіком роботи оплачувати як надурочну в подвійному розмірі. 

10.Час простою не з вини працівника, при умові попередження адміністрації про його початок, оплачувати в розмірі середньомісячної заробітної плати. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров\\\'я працівника, або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток (ст.7 Закону України „Про охорону праці\\\"). 

11.Здійснювати доплату працівникам за несприятливі умови праці згідно „Інструкції про порядок обчислення заробітної плати\\\" на підставі наказу УОМС за результатами атестації робочих місць за умовами праці. 

 12.Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст.10 Закону України \\\"Про охорону праці"). 

13.Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору: 

-з підстав, зазначених у п.6 ст.36, п.п. 1, 2, 6 ст.40 у розмірі середнього місячного заробітку; ст.39 КЗпП (при порушенні власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудового договору) 

- не менше тримісячного середнього заробітку; 

-у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пЗ. ст. 36 КЗпП) у розмірі двомісячного середнього заробітку (ст.44 КЗпП України); 

-у випадку, якщо працівники вимушені розірвати трудовий договір з причин невиконання власником або уповноваженим ним органом вимог законодавства і зобов'язань колективного договору з охорони праці у розмірі тримісячного середнього заробітку (ст.44 КЗпП,ст.7 Закону України "Про охорону праці"). 

14.Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову оплату у розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час (п.93 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти). 

Нічним вважається час з 22.00 до 6.00. 

15.Преміювання працівників установ і закладів освіти, підпорядкованих УОМС, здійснюється відповідно до „Положення про преміювання працівників\\\"(Додаток №1

РК профспілки зобов'язується: 

1.Здійснювати контроль за дотриманням в установах законодавства про оплату праці. 

2.Сприяти в наданні працівникам установ необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці. 

З.Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні  вимог законодавства  про оплату праці, умов даного  колективного договору, що стосується оплати праці (ст.ст. 45,141,147-1  КЗпП,ст.36 Закону України "Про оплату праці", ст.18 Закону України "Про колективні договори і Угоди\\\"). 

4.Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст.226 КЗпП). 

5.Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст.112 Цивільно-процесуального кодексу). 

6.Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки (ст.121 Цивільно-процесуального кодексу). 

7.Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст.19 Закону України "Про прокуратуру", ст.259 КЗпП). 

РОЗДІЛ 5. Охорона праці.

 

УОМС зобов'язується : 

1.Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів зі створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці. 

2.До 01.09. проводити аналіз виробничого травматизму і профзахворювань. Розробити конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювань на виробництві. 

3.Систематично проводити навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою. 

4.Забезпечити контроль за діяльністю посадових осіб та працівників щодо виконання Закону України „Про охорону праці\\\", нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції. 

5.Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності без визнання в установленому порядку інвалідами. 

6.3а кошти установ організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників, в т. ч, зайнятих на важких роботах, роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (ст.18 Закону України „Про охорону праці"). 

7. На прохання працівника організувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов'язує погіршення стану свого здоров'я з умовами праці (ст.19 Закону України „Про охорону праці"). 

8.Виконати до  жовтня місяця поточного року всі заплановані заходи з підготовки до роботи в зимових умовах. 

РО Профспілки зобов'язується: 

1.Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці. 

2.Відзначити кращих громадських інспекторів, членів комісій, представників профспілки з питань охорони праці грамотами, грошовими преміями. 

3.Систематично перевіряти виконання господарськими керівниками пропозицій громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації. 

4.Регулярно виносити на розгляд зборів, пленумів РК, засідань профкомів, президій питання стану умов і охорони праці. 

5.Щоквартально проводити аналіз виробничого травматизму та профзахворювань в установах освіти.

РОЗДІЛ 6. Соціально-трудові пільги, гарантії,  компенсації 

УОМС  зобов\\\'язується : 

1.Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у першочерговому порядку та наданні їм службового житла (ст.55 Закону України "Про освіту"). 

2.Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного будівництва (ст.55 Закону України „Про освіту"). 

3.Сприяти забезпеченню педагогічних працівників сільської місцевості,  пенсіонерів, які  раніше були педпрацівниками в сільських населених пунктах і проживають в них, безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням в межах встановлених норм (ст.57 Закону України „Про освіту"). 

4.Сприяти педпрацівникам сільської місцевості в реалізації їх права 

- на одержання у власність земельної ділянки у розмірі середньої земельної частки відповідно до чинного законодавства;

- на придбання  основних продуктів  харчування за  цінами,  встановленими для  працівників  сільського господарства (ст.55 Закону України „Про освіту") 

5.Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком. 

7.У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює виконання ними професійних обов'язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності 

(ст.57 Закону України „Про освіту"). 

8.Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами та на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем (п.5.3.10 Розділу5 Галузевої угоди)(Додаток № 3). 

РО Профспілки зобов'язується : 

1.Сприяти членам трудових колективів у відведенні їм земельних ділянок під садівницькі товариства, городи, житлове будівництво. 

2.3дійснювати контроль за своєчасним наданням пільг з оплати комунальних послуг педпрацівникам, інформувати про стан справ місцеві органи влади. 

            Зорганізувати надання допомоги у вирішенні   побутових проблем  пенсіонерам,  що  стоять на обліку у профспілкових організаціях. 

4.Забезпечити гласність при розподілі  путівок. Сприяти організації санаторно-курортного лікування та відпочинку членів профспілки і їх сімей. Путівки для лікування виділяти перш за все тим, хто часто і тривалий час хворіє, хронічно хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявності відповідних документів. 

5.Організовувати та частково фінансувати культмасові, відпочинково-оздоровчі заходи для працівників.

 

РОЗДІЛ 7. Гарантії діяльності профспілкової

 

організації

 

УОМС зобов'язується :

 1.Надавати РО Профспілки всю необхідну інформацію з питань, що єпредметом цієї Угоди, сприяти реалізації права профспілки по захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

  2.Безоплатно надавати РО Профспілки обладнане приміщення, засоби зв'язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст.249 КЗпП України).

 З.Проводити безготівкову оплату членських профспілкових внесків та перераховувати їх протягом 2 днів після виплати зарплати на рахунок РО Профспілки.

 4.3абезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.

 5.Гарантувати виборним профспілковим працівникам (якщо вони обрані на ці посади із штатних посад даної установи) після закінчення їх повноважень надання місця попередньої роботи, на яке інші працівники приймаються тимчасово (за строковим договором, ст.23 КЗпП України ).

 6.Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.

 7.Не допускати звільнення  з роботи за  ініціативою  адміністрації  працівників,  які   обрані  до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану.

 8.Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб установи (їдальня, методкабінет) для здійснення профкомами, РО Профспілки наданих профспілкам прав контролю за дотримання чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективних договорів.

 9.Надавати головам ПК додаткову  оплачувану відпустку терміном 10 календарних днів за виконання громадських обов'язків.

 РОЗДІЛ 8.    Контроль за виконанням колективної Угоди.

 Сторони зобов'язуються :

 1.Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкомів, на яких інформувати сторони про хід виконання колективної Угоди.

 2.У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов'язань (положень) аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

 Осіб,  винних у  невиконанні   положень  цієї Угоди,  притягувати до відповідальності  згідно  чинного законодавства.

 РО Профспілки зобов'язується :

 вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником установ, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов'язань за колективним договором (ст.45 КЗпП).

 

Начальник управління  освіти                                                                  Голова РО Профспілки

                                                   

 

____________________ Сподар В.С.                                 ________________ Мельник І.М.

 

 

 

  

   м.п.                                                                         м.п.

 

 Додаток №1

  

«ПОГОДЖЕНО»                                                                        «ЗАТВЕРДЖУЮ»

 на засіданні президії РК                                            «_____» ______________ 201__ р. 

 Протокол № _____                                                        

 «____ » _______________ 201__р.                                   

                                                                                               Начальник  управління освіти

 Голова РО Профспілки

                                                                                             _____________________ Сподар В.С.

 _________________ Мельник І.М

 

                                                                                                                     

 

 

 

            М.П.                                                                                          М.П.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

 про преміювання працівників.

 

 

 

І.Вступ.

 

            Це Положення вводиться на підставі пунктів 3 та 53 інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93. р. №1 02,та Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 року N5898, з метою стимулювання творчої, добросовісної праці та педагогічного новаторства членів трудового колективу установи; ним встановлюється порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов\\\'язків. Воно розповсюджується на всіх працівників установ (організацій) і діє протягом часу, на який укладений колективний договір, Угода. У разі прийняття Верховною Радою України, Урядом, Міністерством освіти і науки України чи місцевими органами державної влади змін умов чи систему оплати праці і матеріального стимулювання працівників освіти до нього можуть вноситися за погодженням з профспілковим комітетом відповідні зміни.

 Персональну відповідальність за дотримання цього Положення несе керівник установи. Контроль здійснює профспілковий комітет.

 II.    Умови   і   показники  роботи  для  преміювання   працівників  установ,  закладів. 1 .Обов\\\'язковими умовами для розгляду питання про преміювання працівників є:

 - дотримання в  роботі  вимог чинного трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативних документів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності;

 - відсутність порушень трудової і штатно-фінансової дисципліни, техніки безпеки та охорони праці. 2.Працівники установи преміюються за такі показники в роботі: 2.1. Керівник, заступники керівника установи:

 - за досягнення в організації колективу на добросовісне виконання покладених на нього обов\\\'язків;

 - за раціональну і ефективну організацію навчально-виховного процесу;

 - за досягнення трудовим колективом високої результативності в роботі;

 - за ефективну організацію методичної роботи;

 - за налагодження тісної співпраці з батьківською громадськістю і базовими підприємствами;

 - за покращення матеріально-технічної бази установи, створення належних і безпечних умов праці;

 - за ефективну роботу по здійсненню керівництва і контролю за навчально-виховним процесом і т.д. /Конкретний перелік показників для преміювання всіх категорій працівників визначається, виходячи із умов і завдань установи, власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом./

 2.2.Вчителі і вихователі:

 - за високу результативність у навчанні і вихованні молоді;

 - за проведення навчальних і виховних занять на високому професійному рівні;

 - за використання ефективних форм і методів навчання і виховання, педагогічне новаторство;

 - за створення належних матеріально-технічних умов для навчання і виховання учнів; - за результативну роботу по створенню творчих здібностей і нахилів учнів;

 - за проведення ефективної позакласної роботи з учнями;

 - за велику роботу серед батьків, і т.д.

 2.3.Обслуговуючий персонал:

 - за забезпечення належних матеріально-технічних і побутових умов для навчання і виховання учнів;

 - за дотримання в приміщеннях і на території установи належного санітарно-гігієнічного стану, теплового і освітлювального режиму;

 - за створення безпечних умов праці і навчання і т.д.

 2.4.Інші категорії працівників /бібліотекарі, лаборанти і т.д./:

 - за своєчасне обслуговування читачів бібліотеки;

 - за велику роботу по забезпеченню книжкового фонду;

 - за ефективну роботу з учнями, активну участь у загальношкільних заходах.

 /Додатки  до  колдоговорів  можуть  передбачати додаткові   умови  виплати премій,  винагороди  конкретно за категоріями, наприклад, прибиральниці, сторожі, оператори шкільних котелень і т.д./

 III. Порядок   преміювання, виплати винагороди.

           На преміювання, виплату винагороди працівників установ і закладів освіти виділяються відповідні кошти, передбачені на це у кошторисі установ, закладу згідно п. 3 інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання своїх обов'язків (для педагогічних працівників ст.57 Закону України „Про освіту"), а також кошти, одержані від базових підприємств, спонсорів, комерційної діяльності, пожертвувань та інше.

             Конкретні розміри преміювального фонду, суми винагороди доводяться до відома трудового колективу. Премії, винагорода відповідно до цього Положення призначаються власником або уповноваженим ним органом з обов'язковим погодженням з профорганом відповідного рівня. Вони не обмежуються максимальними розмірами.

             Проект наказу чи іншого розпорядчого документа, за яким виплачується премія, винагорода подається для погодження до профоргану відповідного рівня не пізніше як за три робочих дні до моменту підписання наказу чи ухвалення іншого розпорядчого документу.

             Преміювання працівників установи, закладу чи виплата винагороди  здійснюється як за виконання всіх передбачених пунктом 2 розділу II показників цього Положення, так і за досягнуті високі результати з окремих важливих питань роботи.

             Конкретні розміри премії, винагороди визначаються відповідно до особистого внеску працівників і загальних результатів роботи установи, закладу освіти.

             Працівники, які здійснили грубі порушення трудової дисципліни, чинного трудового законодавства, правил техніки безпеки та охорони праці, допустили моральні проступки і мають дисциплінарні стягнення, а також недобросовісно ставляться до виконання своїх функціональних обов'язків, своїми діями створюють напруження в колективі, нездоровий моральний клімат, що ускладнює виконання функціональних обов’язків членів трудового колективу, позбавляються премії, винагороди повністю. За інші порушення вони можуть позбавлятися премії, винагороди частково.

             Нарахування і виплата премій, винагороди проводиться бухгалтерією на підставі відповідного наказу чи іншого розпорядчого документа.

             Преміювання, виплата винагороди керівникам установ і закладів освіти здійснюється відповідно до цього Положення на підставі наказу чи іншого розпорядчого документа вищого за підпорядкуванням органу управління.

 

 

 

                                                                                                     Додаток №2

 Порядок розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вчителів, вихователів, керівників гуртків

 Педагогічне навантаження вчителів, вихователів і керівників гуртків навчальних закладів усіх типів і найменувань є визначальною умовою оплати праці в навчальному закладі. Розподіл педагогічного навантаження (навчання, викладання і виховання) проводиться у повній відповідності до кількості педагогічних працівників, мережі класів, груп і гуртків на основі  навчального плану закладу. При цьому адміністрація навчального закладу дотримується такого порядку:

 1. У січні-лютому, відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту” та “Професійно-технічну освіту”, керівник навчального закладу визначає мережу класів, груп і гуртків, погоджує її з радою і профкомом закладу та органами місцевого самоврядування, потім подає пропозиції з цих питань відділу (управлінню) освіти.

 2. У березні керівник навчального закладу готує проект  навчального плану з повним використанням інваріантної і варіативної частин відповідних навчальних програм і подає його (план) на розгляд і узгодження з педагогічною радою та органами громадського самоврядування (радою) навчального закладу.

 3. Після узгодження проекту робочого плану з органами громадського самоврядування у навчальному закладі, керівник навчального закладу подає проект плану на затвердження відділу (управлінню) освіти, у сфері дії якого перебуває навчальний заклад.

 4. У першій половині квітня керівник навчального закладу доручає тарифікаційній комісії розподілити педагогічне навантаження з дотриманням принципу наступності та вимог відповідних статей законодавства про освіту.

 5. Згідно з положеннями статті 38 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, статей 21, 32 КЗпП України та пункту 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, з метою запобігання істотних змін і погіршення умов оплати праці (стаття 7 “Закону України “Про колективні договори і угоди” і стаття 9 КЗпП України) проект розподілу педагогічного навантаження погоджує на своєму засіданні профком навчального закладу.

 6. Погоджений з профкомом розподіл педагогічного навантаження керівник навчального закладу оголошує на педагогічній раді і доводиться до відома всіх вчителів, вихователів та керівників гуртків під особисту розписку до 31 травня.

 7. У серпні тарифікаційна комісія, яку очолює керівник навчального закладу і до складу якої входять представники роботодавця, бухгалтерії і профкому, визначає розмір заробітної плати кожного вчителя, вихователя і керівника гуртка в залежності від педагогічного навантаження, стажу роботи і результатів останньої атестації, складає тарифікаційний список.

 8. Результати тарифікації педагогічних працівників до початку навчального року погоджує з профкомом і повідомляє вчителям, вихователям і керівникам гуртків під особисту розписку.

 9. Не пізніше 5 вересня тарифікаційний список затверджує начальник відділу (управління) освіти, у віданні якого перебуває навчальний заклад.

 10. Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою.

 Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю (ст.32 КЗпП України).

 

 

 

 Додаток №3

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

 посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства

 освіти і науки України, яким може надаватися додаткова відпустка

           Керівники установ і організацій, їх заступники та помічники.

           Керівники структурних підрозділів установ і організацій (головних управлінь,

 управлінь, служб, відділів, секторів, інспекцій, груп, частин, станцій, цехів

 виробництва, дільниць, майстерень, баз, бюро, лабораторій, кабінетів,

 господарств) та їх заступники, керівники штабів цивільної оборони.

             Директори обсерваторій, ботанічних садів, студентських містечок, спортивних

 споруд та їх заступники.

             Завідувачі ветеринарними клініками, випробувальними полями, розсадниками,

 розплідниками, віваріями.

             Головні спеціалісти (інженери, конструктори, енергетики, механіки, технологи,

 економісти, арбітри та інші) та їх заступники.

             Провідні спеціалісти (інженери, конструктори, технологи, проектувальники,

 електронщики, програмісти, архітектори, математики, художники-конструктори

 (дизайнери), економісти, юрисконсульти, практичні психологи, соціологи,

 бухгалтери, бухгалтери-ревізори та інші).

             Спеціалісти: (інженери, конструктори, технологи, проектувальники, механіки,

 енергетики, електронники, програмісти та інші), архітектори, математики,

 художники-конструктори (дизайнери), економісти, економісти-статистики,

 юрисконсульти, психологи, соціологи, бухгалтери, бухгалтери-ревізори, статисти-

 дослідники); старші лаборанти; лаборанти, виробники робіт, начальники

 дільниць, майстри, контрольні майстри дільниць електронно-обчислювальних

 машин, оператори електронно-обчислювальних машин, оператори комп'ютерного

 набору, інструктори, адміністратори, бібліотекарі, бібліографи, екскурсоводи,

 ветлікарі, ветфельдшери, вихователі гуртожитків, помічники вихователів, кухарі

 та інші.

             Перекладачі-дактилологи, перекладачі, перекладачі-секретарі сліпих викладачів

 (вчителів), художники-оформлювачі, читці, лектори.

             Техніки всіх спеціальностей.

             Завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу), гуртожитку, друкарського

 бюро, камери схову, бюро перепусток, копіювально-розмножувального бюро,

 фонотеки, фотолабораторії, експедиції, господарства, архіву, приймального

 пункту в навчально-виробничих майстернях, які надають послуги населенню.

             Старші: товарознавці, касири, касири-інкасатори, інспектори, табельники,

 диспетчери, архіваріуси, діловоди, машиністки.

             Шеф-кухарі.

             Секретарі, секретарі-стенографістки, стенографістки, секретарі-друкарки,

 секретарі учбових (учбово-методичних) відділів (частин), інспектори, інспектори

 учбових (учбово-методичних) відділів, товарознавці, експедитори, касири,

 інкасатори, агенти з постачання, агенти-експедитори, експедитори, діловоди,

 архіваріуси, талібники, копіювальники, креслярі, обліковці, рахівники,

 калькулятори, старші комірники, комірники (за наявності завідувачів

 складами), друкарки, диспетчери, диспетчери факультетів, оператори

 диспетчерської служби, коменданти, чергові гуртожитків, паспортисти,

 нормувальники, евакуатори.

             Головні редактори, редактори, літературні співробітники, кореспонденти, старші

 коректори, коректори.

             Головні режисери, режисери, помічники режисерів, кінооператори, їх помічники,

 диригенти, хормейстери, балетмейстери, акомпаніатори, завідувачі

 костюмерними.

             Капітани учбових кораблів, їх старші помічники, помічники механіків, боцмани,

 керівники водних станцій.

             Агрономи, садівники, квітникарі, бджолярі, ентомологи, дендрологи, зоологи,

 лісники. 

            Лікарі, середній та молодший медичний персонал установ і закладів освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xcdftrhyjuemt6ujmdtru7k8m,f7y8

        77500, м. Долина, вул. Грушевського, 18

       Тел. +380347725273 

       E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   Ввійти

       Веб-сайт: www.pond.if.ua

 

Зеленський Володимир Олександрович

Президент України

01220, м. Київ, вул. Банкова,11

 

Стефанчук Руслан олексійович

Голова Верховної Ради України

01008, м. Київ, вул. Грушевського,5

 

Шмигаль Денис Анатолійович

Прем\'єр-міністр України

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

 

Шкарлет Сергій Миколайовча

Міністр освіти і науки України

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10

 

 

Голова Комітету з науки і освіти Верховної Ради України

01008, м. Київ, вул. Грушевськог

 

Матусевич Олександр Борисович

Народний депутат України

01008, м. Київ, вул. Грушеського, 5

 

 

Адреса Івано-Франківського обласного комітету Профспілки :

м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 46/2

Тел.: голови обкому - 52 - 22 - 29

          заст. год - 52 - 29 - 53

          гол. бухгалтер - 52 - 03 - 99

 

 

 

Вітання!

Сьогодні святкує

свій день

народження

no events

Профспілка - єдина сила здатна нас захистити!

Лічильник

Сьогодні 1562
Вчора28
Цього тижня 1590
Минулого тижня 182
Цього місяця 2495
Минулого місяця 1798
За весь період 79956
Ваш IP: 100.24.118.144
Сегодня: 2022-11-28
Пользователей на сайте: 0
Гостей на сайте: 184