Зареєстровано 

               (реєструючий орган)

_____________________________________

 

____________________________________

 

         

 

          Колективна Угода 

 між Управлінням освіти, молоді та спорту                                                     

Долинської районної державної адміністрації

та Долинською районною організацією

Профспілки працівників освіти і науки України 

 

Реєстраційний номер __________________201__р.

 

 Примітка або рекомендації реєструючого 

органу________________________________

 

__________________________________________

 

__________________________________________

 

 

 

Керівник реєструючого органу

 

 

 

____________ _____________________ 

 

    (підпис) (ініціали та прізвище)

 

 

 

м.п.

 

Швалено на пленумі райкому профспілки

 

«__»_________ 201__ року.

 

Угода

 

між Управлінням освіти, молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації

 

та Долинською районною організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2020 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Долина

 

2017 рік

 

 

 

Розділ1. Загальні положення.

 

            Визнаючи дану Угоду нормативним актом, на базі яких здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, сторони домовилися про наступне: 

1. Ця Угодаукладена на три роки. 

2. Угода схвалена пленумом РК Профспілки працівників освіти і науки України Долинського району, протокол №   від  „___\\\" __________ 2017 року і набуває чинності з дня її підписання. 

3. Ця Угода діє до прийняття нової. 

4.  Сторонами   Угоди є: 

- Управлінням освіти, молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації 

(надалі “УОМС”) в особі начальника управління   Сподара Володимира Степановича (надалі “начальника управлінняосвіти”), який представляє інтереси власника і має відповідні повноваження ; 

- Долинська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України (надалі “РО Профспілки”, яка відповідно до ст. 247 КЗпП України представляє інтереси працівників освіти Долинського району в галузі виробництва, праці, побуту, культури, в особі голови районної організації профспілки Мельника Івана Михайловича (надалі “голови РО Профспілки”)  . 

5.  Начальник Управління освіти, молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації визнає Долинську районну організацію Профспілки працівників освіти і науки України єдиним повноважним представником   працівників установ і закладів освіти Долинського району в колективних переговорах, інших нормативно-правових процедурах (Свідоцтво, видане 23.11.2011 року відповідно до рішення №011/11-09-П Відділення Національної служби посередництва і примирення в Івано-Франківській області). 

6.    Сторони   зобов\\\'язуються   дотримуватися   принципів   соціального   партнерства:   паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення колективної Угоди, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин. 

7.  Угода укладена   згідно   чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, регіональної Угоди. 

8. Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів та установ освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для виконання та  включення до колективних договорів організаційних структур Долинської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України. 

9. Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчими від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною та цією угодами. Колективними договорами для працівників можуть встановлюватися додаткові порівняно з цією Угодою трудові та соціальні гарантії в межах передбачених кошторисами видатків 

10.  Дія Угоди поширюється на всіх працівників установ і закладів освіти району, членів Профспілки працівників освіти і науки України. 

11.  Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться в обов\\\'язковому порядку у зв\\\'язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом Угоди, та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення і підвисання їх сторонами. 

12. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до Угоди розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10 денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

13. Жодна із сторін, що уклали цю Угоду, не може впродовж усього терміну її дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов\\\'язання Угоди або припиняють їх виконання. 

14. Переговори щодо укладення нової Угоди на наступний термін починаються не пізніше як за 3 місяці до закінчення терміну дії Угоди. 

15. Після схвалення проекту Угоди уповноважені представники сторін у 3-денний термін підписують Угоду. Після підписання Угода  спільно подається для повідомної реєстрації в  місцеві органи державної виконавчої влади. Через 10  днів після реєстрації Угода  доводиться до відома профспілкових комітетів, працівників установ.

 

РОЗДІЛ 2.Виробничі та трудові відносини.

УОМС зобов\\\'язується:

 

1.Забезпечити діяльність підвідомчих установ та закладів, виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів  для підвищення результативності  роботи,  поліпшення становища працівників. 

2.3абезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази підвідомчих установ, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу. 

3.Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т.п. 

4.Максимально  використати  наявні   можливості   для  трудовлаштування  молодих  спеціалістів згідно направлення обласного управління освіти і підвідомчих установ. 

5.Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективах та росту професійної майстерності. 

6.До початку роботи за укладеним трудовим договором проводити під розписку вступний інструктаж. 

7.3вільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати згідно чинного законодавства. 

8.Звільнення педагогічних працівників у зв\\\'язку із скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року. 

9.У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.7 Закону України „Про охорону праці\\\"). 

10.Систематично доводити до відома працівників підвідомчих установ нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз\\\'яснювати їх зміст, права та обов\\\'язки працівників. 

11.Запровадження змін та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковими комітетоми та РО Профспілки в межах їх компетенції і повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження. 

12.3абезпечити своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно чинного законодавства (збереження середньої заробітної плати, оплату вартості проїзду, виплату добових, стипендії, оплату за нічліг). 

13.Навчальне навантаження воб\\\'ємі меншому тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника. 

14.Включати представника профкому, президії РО Профспілки до складу тарифікаційної та атестаційної комісій. 

15.При складанні розкладу навчальних занять: 

а) забезпечити оптимальний режим роботи 

- для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 15 років, 

- для тих, хто поєднує роботу з навчанням. 

б) уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих “вікон”). 

16.Вільний від навчальних занять день для методичної роботи надавати керівникам методоб\\\'єднань і вчителям, що мають навантаження в об\\\'ємі не більше 18 годин, іншим працівникам, в т.ч. похилого віку, виходячи із умов конкретної установи, закладу освіти. 

17.Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов\\\'язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством). 

18.Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профкому з оплатою її у відповідному розмірі. 

19.У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри компенсації. 

20.Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом. 

21.Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно чинного законодавства. 

22.Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 січня поточного року і доводити до відома працівників. 

23.Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України \\\"Про відпустки\\\"). 

24.На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках : 

- порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки; 

- несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки, тобто не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст.ст.10,21 Закону України \\\"Про відпустки\\\"). 

25.У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період (п.4 Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст.11 Закону України \\\"Про відпустки\\\". 

26.За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки (при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної і додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні). 

27.Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв\\\'язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346). 

28.Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості. 

29.Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно чинного законодавства,  інших нормативних актів і цього колективного договору. 

30. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без врахування вихідних. Відпустку такої ж тривалості надавати жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів ( в тому числі у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей. 

31. Надавати оплачувані додаткові відпустки у випадках: 

- особистого шлюбу              -3 дні, 

- при народженні дитини    - 3 дні, 

- шлюбу дітей                        - 3 дні, 

- ветеранам підприємства 3  дні; 

- смерті близьких                  - 3 дні. 

       Ветеранами підприємства вважати особу, яка пропрацювала в даній установі, закладі, організації не менше 20 (двадцять) років. 

32.Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України \\\"Про відпустки\\\"). 

33.Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату. 

34.У разі виникнення трудових конфліктів забезпечити їх вирішення згідно  чинного законодавства. 

РО Профспілки зобов\\\'язується: 

1.Роз\\\'яснювати членам трудових колективів зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов\\\'язки. 

2.Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку. 

3.Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілення навчального навантаження. 

4.Активно і в повній мірі реалізовувати права, надані йому відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України 

 

РОЗДІЛ 3.Забезпечення зайнятості.

 

УОМС зобов\\\'язується

1.Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з РО Профспілки - не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів. 

2.Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цією угодою. 

3.Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в установі. 

4. Вживати заходів для недопущення в закладах освіти масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 відсотки чисельності працівників упродовж календарного року). 

5. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників. 

6.Зміни в мережі закладів освіти проводити з нормативами, затвердженими Міносвіти і доводити до відома працівників до 5.09 поточного року. 

7.При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст.40 КЗпП України : 

- повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв\\\'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників; 

- вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т. д. 

8.При зміні власника установ освіти, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату. 

9. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченнюпродуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії: 

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження; 

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку; 

- передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.  

10. Здійснювати звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року. 

11. Не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності. 

12. Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника. 

13. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 Кодексу законів про працю України, вважати такими, що укладені на невизначений строк. 

РО Профспілки   зобов\\\'язується: 

1.Вести роз\\\'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників. 

 2.Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років-частина друга статті 149 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст.184 КЗпП України). 

3.Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку) 

Сторони домовились: 

- що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці  і кваліфікації крім передбачених законодавством, надається також: 

- особам передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію за віком); 

- розподіл педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вчителів, вихователів, керівників гуртків здійснювати згідно Додатку №2.

РОЗДІЛ 4.  Оплата праці

 

УОМС зобов'язується: 

1. Забезпечити в установах гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання 

2.Виплачувати працівникам установ заробітну плату у грошовому вираженні за місцем роботи двічі на місяць: за першу половину місяця - 20  числа поточного місяця, за другу половину місяця – 5 числа наступного місяця. 

При співпаданні термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними, неробочими чи святковими днями виплачувати їх напередодні. 

3.Заробітну плату за період відпустки виплачувати за  3  дні до початку відпустки. 

У випадку затримки виплати відпускних відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період. 

4.При виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст.110 КЗпП України). 

5. Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат. 

6. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках: 

 - заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх педагогів, 

- оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи. 

При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад 2 місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п.73 інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти). 

7. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних працівників, учні яких стали переможцями  обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів. 

8.3дійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводиться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії і інше) проводити з розрахунку середньомісячного заробітку. 

9.Роботу вихователів, помічників вихователів, санітарок-нянь дошкільних установ, що залишаються працювати на другу зміну з причин невиходу на роботу змінника, або коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільної установи і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіком роботи оплачувати як надурочну в подвійному розмірі. 

10.Час простою не з вини працівника, при умові попередження адміністрації про його початок, оплачувати в розмірі середньомісячної заробітної плати. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров\\\'я працівника, або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток (ст.7 Закону України „Про охорону праці\\\"). 

11.Здійснювати доплату працівникам за несприятливі умови праці згідно „Інструкції про порядок обчислення заробітної плати\\\" на підставі наказу УОМС за результатами атестації робочих місць за умовами праці. 

 12.Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст.10 Закону України \\\"Про охорону праці"). 

13.Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору: 

-з підстав, зазначених у п.6 ст.36, п.п. 1, 2, 6 ст.40 у розмірі середнього місячного заробітку; ст.39 КЗпП (при порушенні власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудового договору) 

- не менше тримісячного середнього заробітку; 

-у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пЗ. ст. 36 КЗпП) у розмірі двомісячного середнього заробітку (ст.44 КЗпП України); 

-у випадку, якщо працівники вимушені розірвати трудовий договір з причин невиконання власником або уповноваженим ним органом вимог законодавства і зобов'язань колективного договору з охорони праці у розмірі тримісячного середнього заробітку (ст.44 КЗпП,ст.7 Закону України "Про охорону праці"). 

14.Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову оплату у розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час (п.93 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти). 

Нічним вважається час з 22.00 до 6.00. 

15.Преміювання працівників установ і закладів освіти, підпорядкованих УОМС, здійснюється відповідно до „Положення про преміювання працівників\\\"(Додаток №1

РК профспілки зобов'язується: 

1.Здійснювати контроль за дотриманням в установах законодавства про оплату праці. 

2.Сприяти в наданні працівникам установ необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці. 

З.Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні  вимог законодавства  про оплату праці, умов даного  колективного договору, що стосується оплати праці (ст.ст. 45,141,147-1  КЗпП,ст.36 Закону України "Про оплату праці", ст.18 Закону України "Про колективні договори і Угоди\\\"). 

4.Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст.226 КЗпП). 

5.Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст.112 Цивільно-процесуального кодексу). 

6.Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки (ст.121 Цивільно-процесуального кодексу). 

7.Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст.19 Закону України "Про прокуратуру", ст.259 КЗпП). 

РОЗДІЛ 5. Охорона праці.

 

УОМС зобов'язується : 

1.Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів зі створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці. 

2.До 01.09. проводити аналіз виробничого травматизму і профзахворювань. Розробити конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювань на виробництві. 

3.Систематично проводити навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою. 

4.Забезпечити контроль за діяльністю посадових осіб та працівників щодо виконання Закону України „Про охорону праці\\\", нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції. 

5.Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності без визнання в установленому порядку інвалідами. 

6.3а кошти установ організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників, в т. ч, зайнятих на важких роботах, роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (ст.18 Закону України „Про охорону праці"). 

7. На прохання працівника організувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов'язує погіршення стану свого здоров'я з умовами праці (ст.19 Закону України „Про охорону праці"). 

8.Виконати до  жовтня місяця поточного року всі заплановані заходи з підготовки до роботи в зимових умовах. 

РО Профспілки зобов'язується: 

1.Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці. 

2.Відзначити кращих громадських інспекторів, членів комісій, представників профспілки з питань охорони праці грамотами, грошовими преміями. 

3.Систематично перевіряти виконання господарськими керівниками пропозицій громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації. 

4.Регулярно виносити на розгляд зборів, пленумів РК, засідань профкомів, президій питання стану умов і охорони праці. 

5.Щоквартально проводити аналіз виробничого травматизму та профзахворювань в установах освіти.

РОЗДІЛ 6. Соціально-трудові пільги, гарантії,  компенсації 

УОМС  зобов\\\'язується : 

1.Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у першочерговому порядку та наданні їм службового житла (ст.55 Закону України "Про освіту"). 

2.Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного будівництва (ст.55 Закону України „Про освіту"). 

3.Сприяти забезпеченню педагогічних працівників сільської місцевості,  пенсіонерів, які  раніше були педпрацівниками в сільських населених пунктах і проживають в них, безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням в межах встановлених норм (ст.57 Закону України „Про освіту"). 

4.Сприяти педпрацівникам сільської місцевості в реалізації їх права 

- на одержання у власність земельної ділянки у розмірі середньої земельної частки відповідно до чинного законодавства;

- на придбання  основних продуктів  харчування за  цінами,  встановленими для  працівників  сільського господарства (ст.55 Закону України „Про освіту") 

5.Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком. 

7.У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює виконання ними професійних обов'язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності 

(ст.57 Закону України „Про освіту"). 

8.Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами та на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем (п.5.3.10 Розділу5 Галузевої угоди)(Додаток № 3). 

РО Профспілки зобов'язується : 

1.Сприяти членам трудових колективів у відведенні їм земельних ділянок під садівницькі товариства, городи, житлове будівництво. 

2.3дійснювати контроль за своєчасним наданням пільг з оплати комунальних послуг педпрацівникам, інформувати про стан справ місцеві органи влади. 

            Зорганізувати надання допомоги у вирішенні   побутових проблем  пенсіонерам,  що  стоять на обліку у профспілкових організаціях. 

4.Забезпечити гласність при розподілі  путівок. Сприяти організації санаторно-курортного лікування та відпочинку членів профспілки і їх сімей. Путівки для лікування виділяти перш за все тим, хто часто і тривалий час хворіє, хронічно хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявності відповідних документів. 

5.Організовувати та частково фінансувати культмасові, відпочинково-оздоровчі заходи для працівників.

 

РОЗДІЛ 7. Гарантії діяльності профспілкової

 

організації

 

УОМС зобов'язується :

 1.Надавати РО Профспілки всю необхідну інформацію з питань, що єпредметом цієї Угоди, сприяти реалізації права профспілки по захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

  2.Безоплатно надавати РО Профспілки обладнане приміщення, засоби зв'язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст.249 КЗпП України).

 З.Проводити безготівкову оплату членських профспілкових внесків та перераховувати їх протягом 2 днів після виплати зарплати на рахунок РО Профспілки.

 4.3абезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.

 5.Гарантувати виборним профспілковим працівникам (якщо вони обрані на ці посади із штатних посад даної установи) після закінчення їх повноважень надання місця попередньої роботи, на яке інші працівники приймаються тимчасово (за строковим договором, ст.23 КЗпП України ).

 6.Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.

 7.Не допускати звільнення  з роботи за  ініціативою  адміністрації  працівників,  які   обрані  до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану.

 8.Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб установи (їдальня, методкабінет) для здійснення профкомами, РО Профспілки наданих профспілкам прав контролю за дотримання чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективних договорів.

 9.Надавати головам ПК додаткову  оплачувану відпустку терміном 10 календарних днів за виконання громадських обов'язків.

 РОЗДІЛ 8.    Контроль за виконанням колективної Угоди.

 Сторони зобов'язуються :

 1.Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкомів, на яких інформувати сторони про хід виконання колективної Угоди.

 2.У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов'язань (положень) аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

 Осіб,  винних у  невиконанні   положень  цієї Угоди,  притягувати до відповідальності  згідно  чинного законодавства.

 РО Профспілки зобов'язується :

 вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником установ, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов'язань за колективним договором (ст.45 КЗпП).

 

Начальник управління  освіти                                                                  Голова РО Профспілки

                                                   

 

____________________ Сподар В.С.                                 ________________ Мельник І.М.

 

 

 

  

   м.п.                                                                         м.п.

 

 Додаток №1

  

«ПОГОДЖЕНО»                                                                        «ЗАТВЕРДЖУЮ»

 на засіданні президії РК                                            «_____» ______________ 201__ р. 

 Протокол № _____                                                        

 «____ » _______________ 201__р.                                   

                                                                                               Начальник  управління освіти

 Голова РО Профспілки

                                                                                             _____________________ Сподар В.С.

 _________________ Мельник І.М

 

                                                                                                                     

 

 

 

            М.П.                                                                                          М.П.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

 про преміювання працівників.

 

 

 

І.Вступ.

 

            Це Положення вводиться на підставі пунктів 3 та 53 інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93. р. №1 02,та Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 року N5898, з метою стимулювання творчої, добросовісної праці та педагогічного новаторства членів трудового колективу установи; ним встановлюється порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов\\\'язків. Воно розповсюджується на всіх працівників установ (організацій) і діє протягом часу, на який укладений колективний договір, Угода. У разі прийняття Верховною Радою України, Урядом, Міністерством освіти і науки України чи місцевими органами державної влади змін умов чи систему оплати праці і матеріального стимулювання працівників освіти до нього можуть вноситися за погодженням з профспілковим комітетом відповідні зміни.

 Персональну відповідальність за дотримання цього Положення несе керівник установи. Контроль здійснює профспілковий комітет.

 II.    Умови   і   показники  роботи  для  преміювання   працівників  установ,  закладів. 1 .Обов\\\'язковими умовами для розгляду питання про преміювання працівників є:

 - дотримання в  роботі  вимог чинного трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативних документів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності;

 - відсутність порушень трудової і штатно-фінансової дисципліни, техніки безпеки та охорони праці. 2.Працівники установи преміюються за такі показники в роботі: 2.1. Керівник, заступники керівника установи:

 - за досягнення в організації колективу на добросовісне виконання покладених на нього обов\\\'язків;

 - за раціональну і ефективну організацію навчально-виховного процесу;

 - за досягнення трудовим колективом високої результативності в роботі;

 - за ефективну організацію методичної роботи;

 - за налагодження тісної співпраці з батьківською громадськістю і базовими підприємствами;

 - за покращення матеріально-технічної бази установи, створення належних і безпечних умов праці;

 - за ефективну роботу по здійсненню керівництва і контролю за навчально-виховним процесом і т.д. /Конкретний перелік показників для преміювання всіх категорій працівників визначається, виходячи із умов і завдань установи, власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом./

 2.2.Вчителі і вихователі:

 - за високу результативність у навчанні і вихованні молоді;

 - за проведення навчальних і виховних занять на високому професійному рівні;

 - за використання ефективних форм і методів навчання і виховання, педагогічне новаторство;

 - за створення належних матеріально-технічних умов для навчання і виховання учнів; - за результативну роботу по створенню творчих здібностей і нахилів учнів;

 - за проведення ефективної позакласної роботи з учнями;

 - за велику роботу серед батьків, і т.д.

 2.3.Обслуговуючий персонал:

 - за забезпечення належних матеріально-технічних і побутових умов для навчання і виховання учнів;

 - за дотримання в приміщеннях і на території установи належного санітарно-гігієнічного стану, теплового і освітлювального режиму;

 - за створення безпечних умов праці і навчання і т.д.

 2.4.Інші категорії працівників /бібліотекарі, лаборанти і т.д./:

 - за своєчасне обслуговування читачів бібліотеки;

 - за велику роботу по забезпеченню книжкового фонду;

 - за ефективну роботу з учнями, активну участь у загальношкільних заходах.

 /Додатки  до  колдоговорів  можуть  передбачати додаткові   умови  виплати премій,  винагороди  конкретно за категоріями, наприклад, прибиральниці, сторожі, оператори шкільних котелень і т.д./

 III. Порядок   преміювання, виплати винагороди.

           На преміювання, виплату винагороди працівників установ і закладів освіти виділяються відповідні кошти, передбачені на це у кошторисі установ, закладу згідно п. 3 інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання своїх обов'язків (для педагогічних працівників ст.57 Закону України „Про освіту"), а також кошти, одержані від базових підприємств, спонсорів, комерційної діяльності, пожертвувань та інше.

             Конкретні розміри преміювального фонду, суми винагороди доводяться до відома трудового колективу. Премії, винагорода відповідно до цього Положення призначаються власником або уповноваженим ним органом з обов'язковим погодженням з профорганом відповідного рівня. Вони не обмежуються максимальними розмірами.

             Проект наказу чи іншого розпорядчого документа, за яким виплачується премія, винагорода подається для погодження до профоргану відповідного рівня не пізніше як за три робочих дні до моменту підписання наказу чи ухвалення іншого розпорядчого документу.

             Преміювання працівників установи, закладу чи виплата винагороди  здійснюється як за виконання всіх передбачених пунктом 2 розділу II показників цього Положення, так і за досягнуті високі результати з окремих важливих питань роботи.

             Конкретні розміри премії, винагороди визначаються відповідно до особистого внеску працівників і загальних результатів роботи установи, закладу освіти.

             Працівники, які здійснили грубі порушення трудової дисципліни, чинного трудового законодавства, правил техніки безпеки та охорони праці, допустили моральні проступки і мають дисциплінарні стягнення, а також недобросовісно ставляться до виконання своїх функціональних обов'язків, своїми діями створюють напруження в колективі, нездоровий моральний клімат, що ускладнює виконання функціональних обов’язків членів трудового колективу, позбавляються премії, винагороди повністю. За інші порушення вони можуть позбавлятися премії, винагороди частково.

             Нарахування і виплата премій, винагороди проводиться бухгалтерією на підставі відповідного наказу чи іншого розпорядчого документа.

             Преміювання, виплата винагороди керівникам установ і закладів освіти здійснюється відповідно до цього Положення на підставі наказу чи іншого розпорядчого документа вищого за підпорядкуванням органу управління.

 

 

 

                                                                                                     Додаток №2

 Порядок розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вчителів, вихователів, керівників гуртків

 Педагогічне навантаження вчителів, вихователів і керівників гуртків навчальних закладів усіх типів і найменувань є визначальною умовою оплати праці в навчальному закладі. Розподіл педагогічного навантаження (навчання, викладання і виховання) проводиться у повній відповідності до кількості педагогічних працівників, мережі класів, груп і гуртків на основі  навчального плану закладу. При цьому адміністрація навчального закладу дотримується такого порядку:

 1. У січні-лютому, відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту” та “Професійно-технічну освіту”, керівник навчального закладу визначає мережу класів, груп і гуртків, погоджує її з радою і профкомом закладу та органами місцевого самоврядування, потім подає пропозиції з цих питань відділу (управлінню) освіти.

 2. У березні керівник навчального закладу готує проект  навчального плану з повним використанням інваріантної і варіативної частин відповідних навчальних програм і подає його (план) на розгляд і узгодження з педагогічною радою та органами громадського самоврядування (радою) навчального закладу.

 3. Після узгодження проекту робочого плану з органами громадського самоврядування у навчальному закладі, керівник навчального закладу подає проект плану на затвердження відділу (управлінню) освіти, у сфері дії якого перебуває навчальний заклад.

 4. У першій половині квітня керівник навчального закладу доручає тарифікаційній комісії розподілити педагогічне навантаження з дотриманням принципу наступності та вимог відповідних статей законодавства про освіту.

 5. Згідно з положеннями статті 38 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, статей 21, 32 КЗпП України та пункту 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, з метою запобігання істотних змін і погіршення умов оплати праці (стаття 7 “Закону України “Про колективні договори і угоди” і стаття 9 КЗпП України) проект розподілу педагогічного навантаження погоджує на своєму засіданні профком навчального закладу.

 6. Погоджений з профкомом розподіл педагогічного навантаження керівник навчального закладу оголошує на педагогічній раді і доводиться до відома всіх вчителів, вихователів та керівників гуртків під особисту розписку до 31 травня.

 7. У серпні тарифікаційна комісія, яку очолює керівник навчального закладу і до складу якої входять представники роботодавця, бухгалтерії і профкому, визначає розмір заробітної плати кожного вчителя, вихователя і керівника гуртка в залежності від педагогічного навантаження, стажу роботи і результатів останньої атестації, складає тарифікаційний список.

 8. Результати тарифікації педагогічних працівників до початку навчального року погоджує з профкомом і повідомляє вчителям, вихователям і керівникам гуртків під особисту розписку.

 9. Не пізніше 5 вересня тарифікаційний список затверджує начальник відділу (управління) освіти, у віданні якого перебуває навчальний заклад.

 10. Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою.

 Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю (ст.32 КЗпП України).

 

 

 

 Додаток №3

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

 посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства

 освіти і науки України, яким може надаватися додаткова відпустка

           Керівники установ і організацій, їх заступники та помічники.

           Керівники структурних підрозділів установ і організацій (головних управлінь,

 управлінь, служб, відділів, секторів, інспекцій, груп, частин, станцій, цехів

 виробництва, дільниць, майстерень, баз, бюро, лабораторій, кабінетів,

 господарств) та їх заступники, керівники штабів цивільної оборони.

             Директори обсерваторій, ботанічних садів, студентських містечок, спортивних

 споруд та їх заступники.

             Завідувачі ветеринарними клініками, випробувальними полями, розсадниками,

 розплідниками, віваріями.

             Головні спеціалісти (інженери, конструктори, енергетики, механіки, технологи,

 економісти, арбітри та інші) та їх заступники.

             Провідні спеціалісти (інженери, конструктори, технологи, проектувальники,

 електронщики, програмісти, архітектори, математики, художники-конструктори

 (дизайнери), економісти, юрисконсульти, практичні психологи, соціологи,

 бухгалтери, бухгалтери-ревізори та інші).

             Спеціалісти: (інженери, конструктори, технологи, проектувальники, механіки,

 енергетики, електронники, програмісти та інші), архітектори, математики,

 художники-конструктори (дизайнери), економісти, економісти-статистики,

 юрисконсульти, психологи, соціологи, бухгалтери, бухгалтери-ревізори, статисти-

 дослідники); старші лаборанти; лаборанти, виробники робіт, начальники

 дільниць, майстри, контрольні майстри дільниць електронно-обчислювальних

 машин, оператори електронно-обчислювальних машин, оператори комп'ютерного

 набору, інструктори, адміністратори, бібліотекарі, бібліографи, екскурсоводи,

 ветлікарі, ветфельдшери, вихователі гуртожитків, помічники вихователів, кухарі

 та інші.

             Перекладачі-дактилологи, перекладачі, перекладачі-секретарі сліпих викладачів

 (вчителів), художники-оформлювачі, читці, лектори.

             Техніки всіх спеціальностей.

             Завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу), гуртожитку, друкарського

 бюро, камери схову, бюро перепусток, копіювально-розмножувального бюро,

 фонотеки, фотолабораторії, експедиції, господарства, архіву, приймального

 пункту в навчально-виробничих майстернях, які надають послуги населенню.

             Старші: товарознавці, касири, касири-інкасатори, інспектори, табельники,

 диспетчери, архіваріуси, діловоди, машиністки.

             Шеф-кухарі.

             Секретарі, секретарі-стенографістки, стенографістки, секретарі-друкарки,

 секретарі учбових (учбово-методичних) відділів (частин), інспектори, інспектори

 учбових (учбово-методичних) відділів, товарознавці, експедитори, касири,

 інкасатори, агенти з постачання, агенти-експедитори, експедитори, діловоди,

 архіваріуси, талібники, копіювальники, креслярі, обліковці, рахівники,

 калькулятори, старші комірники, комірники (за наявності завідувачів

 складами), друкарки, диспетчери, диспетчери факультетів, оператори

 диспетчерської служби, коменданти, чергові гуртожитків, паспортисти,

 нормувальники, евакуатори.

             Головні редактори, редактори, літературні співробітники, кореспонденти, старші

 коректори, коректори.

             Головні режисери, режисери, помічники режисерів, кінооператори, їх помічники,

 диригенти, хормейстери, балетмейстери, акомпаніатори, завідувачі

 костюмерними.

             Капітани учбових кораблів, їх старші помічники, помічники механіків, боцмани,

 керівники водних станцій.

             Агрономи, садівники, квітникарі, бджолярі, ентомологи, дендрологи, зоологи,

 лісники. 

            Лікарі, середній та молодший медичний персонал установ і закладів освіти.